MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Rodičovské združenie - Szülőértekezlet

Vážení rodičia, srdečne vás očakávame na rodičovské zasadnutie dňa 27.09.2019 ( v piatok) so začiatkom o 15:30 hod. v triedach vašich detí. Individuálne konzultácie sú možné od 14:00 v ŠI a od 14:30 v škole.Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2019.09.27-én (pénteken) 15:30 órai kezdettel osztályszülőértekezletet tartunk az iskolánkban. Egyéni konzulációra
Čítaj ďalej ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 v kultúrnom dome - Ünnepélyes tanévnyitó a kultúrházban

Napriek náročným úlohám, ktoré nás tento školský rok čakajú, dúfame v rok úspechov, v úspešné ukončenie štúdia našich maturantov, a tiež v množstve radosti zo spoločne vykonanej práce. K tomu želáme našim učiteľom, vychovávateľom, žiakom a rodičom hlavne pevné zdravie, vytrvalosť, vzájomné pochopenie a úctu.A temérdek ill. nehéz feladatok ellenére, melyek előttünk
Čítaj ďalej ...

Opravné skúšky za 2.polrok 2018/19 / Javítóvizsgák

Oznam vedenia školy. Pripomíname žiakom, že opravné skúšky za 2. polrok šk.r. 2018/19 sa budú konať dňa 27.08.2019 (v utorok) od 8:00 hod./ Az iskola vezetőségének hirdetése. Emlékeztetjük a tanulókat a javítóvizsgákra 2019. augusztus 27-én kerül sor (kedden), 8:00 órai kezdettel.
Čítaj ďalej ...

Záver školského roka 2018/19 / 2018/19-es tanévzáró

Ukončili sme veľmi úspešný školský rok, naši žiaci dosiahli študijný priemer 1,90. O bohatej školskej aj mimoškolskej činnosti, o výchovných a dobročinných aktivitách  žiakov školy a školského internátu sa dočítate v Ročenke školy 2018/19, ktorú  nájdete aj on-line na webovom sídle školy pod nadpisom Dokumenty. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme
Čítaj ďalej ...

Deň zdravej školy - Rozhýbme školu / Az egészséges iskola napja - Mozdulj

Vyvrcholením akčných plánov zdravého spôsobu života a predchádzania obezity, športových aktivít a triednych súťaží, prevencie závislosti a iných patologických javov je Deň zdravej školy s olympijským behom, ktorý žiacka školská rada  v tomto šk.r. zamerala na tému: Rozhýbme školu. Žiaci pripravili športové disciplíny a po odbehnutí 1 kola v rámci olympijského
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt