MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu    

Image

Predmetová komisia stavebných odborných predmetov zabezpečuje výuku odborných predmetov staviteľstva. Organizuje domácu kresliarsku súťaž, súťaž "Máš talent?", odborné exkurzie, stavebno-odborné dni a pravidelne sa zapája do súťaží SOČ, Velux, YTONG a pod. Členovia PK sa každý rok zúčastňujú na medzinárodnej konferencie stavebných priemysloviek.

Predseda PK stavebných odborných predmetov: Ing. Ildikó Horváthová

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
Ing. František Bachorec STA, KOC, POS, TES
Ing. Andrea Bojnáková HYS, EKO, KOC, VOP, HYH, SME
Ing. Tímea Bődová STA, SME, GIS, EKO, STK, HYH, KOC, OPR
Ing. Marta Czuczorová ODK, ARC
Ing. Adriana Eleková GEO, INT, KOC, OPR, VTO arc, POS, EKO
Ing. Katalin Fodor SME, STK, STM, EKO
Ing. Zoltán Pinke GIS, OPR, KOC, GEO, STA, POS, VTO all
Ing. Ondrej Hanzlík VTO all, GIS, ODK, KOC, STA, POS
Ing. Ildikó Horváthová STK, STA, VTO all, POS, OPR, INT, VTO arc, KOC
Ing. Ladislav Kimle STA, OPR, STM

Stratky predmetov:

STA - staviteľstvo
ODK - odborné kreslenie
STM - stavebné materiály
GIS - grafické informačné systémy
SME - stavebná mechanika
ARC - architektúra
OPR - odborná prax
GEO - geodézia
EKO - ekonomika (Cenkros)
STK - stavebné konštrukcie

KOC - konštrukčné cvičenia
VTO - výpočtová technika v odbore (Allplan, ArchiCAD, AutoCAD)
TES - technológie v stavebníctve
POS - pozemné staviteľstvo
INT - interiérová tvorba
HYS - hydroekologické stavby
HYH - hydrológia a hydraulika
VOP - vodohospodárska prevádzka

Predmetová komisia prírodovedných predmetov zabezpečuje výuku predmetov matematika, deskriptívna geometria, fyzika, chémia, geografia a informatika. Organizuje vlastnú domácu matematickú súťaž a pravidelne sa zapája do súťaží: Matematická olympiáda, Klokan, Kenguru, matematická súťaž Zrínyi Ilona a ďalšie.

Image

Predseda PK stavebných odborných predmetov: PaedDr. Erzsébet Kalácska

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
PaedDr. Agáta Böjtöšová FYZ, FYS, MAT
Ing. Katalin Fodor INF
Mgr. Ján Hulko GEG
PaedDr. Erzsébet Kalácska MAT, CVMn, DEG
Ing. Peter Macsánszky CHE, INF
Mgr. Tímea Peťkovská MAT, DEG, CVMn, INF
Mgr. Štefan Tóth MAT

Stratky predmetov:

CHE - chémia
CVMn - cvičenia z matematiky (nepovinný predmet)
DEG - deskriptívna geometria
FYZ - fyzika

GEG - geografia
INF - informatika
MAT - matematika
FYS - fyzikálny seminár

Image

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov zabezpečuje výuku všeobecno-vzdelávacích predmetov. Organizuje domácu jazykovú súťaž a pravidelne sa zapája do súťaží jazykových olympiád, recitačných súťaží a pod. Členovia PK sa každý rok zúčastnia na medzinárodnej konferencie v Bergen-Belsen (Nemecko), organizujú exkurzie a návštevy rôznych divadelných predstavení v súlade s aktuálnymi Pedagogicko-organizačnými pokynmi.

Predseda PK stavebných odborných predmetov: PaedDr., Ing. Miriam Ághová

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
PaedDr., Ing. Miriam Ághová ANJ
Mgr. Ján Hulko TŠV, ETV, GEG
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD. NBVk -
Mgr. Tímea Kovácsová SJL, SJSL, NEJ
PaedDr. Marta Kluvancová OBN, VP (výchovné poradenstvo)
Mgr. Silvia Košlabová SJSL, SJL, DEJ, OBN
Mgr. Katarína Mészárosová ANJ
Mgr. Patus János MJL, ETV, DEJ
Mgr. Tímea Peťkovská TŠV
Mgr. Ágnes Szalai MJL, NEJ, GEG
Mgr. Karol Schönwiesner NBVk -
Evelína Vargová NBVr -

Stratky predmetov:

SJL - slovenský jazyk a literatúra
MJL - maďarský jazyk a literatúra
SJSL - slovenský jazyk a slovenská literatúra
ANJ - anglický jazyk
NEJ - nemecký jazyk

DEJ - dejepis
OBN - občianska náuka
TŠV - telesná a športová výchova
ETV - etická výchova
NBV - náboženská výchova


Zrealizované projekty
Stacks Image 1199
Stacks Image 1202
Stacks Image 1205
Stacks Image 1208

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce
Miesto realizácie projektu:
SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Operačný program:
Vzdelávanie
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód projektu:
26110130700
Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:
02/2014 – 07/2015
CIELE PROJEKTU:
 • Inováciou obsahu, metód a prostriedkov výučby, pripraviť absolventa SPŠ stavebnej pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • špecifický cieľ č.1 – inovovať, vytvoriť a overiť vo výučbe vybraných predmetov učebné texty a materiály, metódy a didaktické prostriedky praktického vyučovania
 • špecifický cieľ č.2 – inovovať kariérne poradenstvo a prípravu žiakov na výkon ich povolania v súlade s aktuálnymi požiadavkami a perspektívnymi potrebami trhu práce
 • špecifický cieľ č.3 – podporiť vzdelávanie a osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov školy pre potreby modernej strednej školy

NÁZVY AKTIVÍT:
 • Aktivita 1.1 Tvorba a inovácia obsahu výučby v študijnom odbore Staviteľstvo
 • Aktivita 1.2 Pilotné overovanie inovovaných učebných materiálov a didaktických prostriedkov modernými metódami
 • Aktivita 1.3 Zriadenie a modernizácia odborných učební praktického vyučovania
 • Aktivita 1.4 Inovácia vyučovania odborných predmetov formou odborných exkurzií
 • Aktivita 2.1 Kam ďalej po maturite?
 • Aktivita 3.1 Celoživotným vzdelávaním k vyššej profesionalite učiteľa

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Pedagogickí zamestnanci a žiaci SPŠ stavebnej v Hurbanove
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Vecná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu :
využívanie výstupov a výsledkov projektu i po jeho ukončení zabezpečujú pedagogickí zamestnancami školy, nakoľko ide o špecifické odborné vzdelávanie, charakteristické pre našu školu. Aj po ukončení aktivít projektu pokračujeme v implementovaní jeho cieľov a aktualizujeme ich naplnenie v rámci školského vzdelávacieho programu.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa stalo súčasťou personálnej politiky školy, vedenie školy umožňuje a podporuje ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Učitelia sa zúčastňujú odborných vzdelávaní a odborných konferencií.
Pokračujeme v implementácii odborných exkurzií žiakov do výučby a uplatňujeme formu výučby: Učíme mimo školy.

Finančná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu:
činnosť školy je financovaná z rozpočtu školy na príslušný kalendárny rok, a to je záruka finančnej udržateľnosti , ktorá umožňuje využívať výstupy projektu v praxi.
MONITOROVACIE SPRÁVY:
 • Následná monitorovacia správa č. 1 (12/2015 - 11/2016)
 • Následná monitorovacia správa č. 2 (12/2016 - 11/2017)
Stacks Image 1285
Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika)?

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jeho podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.
Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy:
 • Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom,
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie,
 • Obnoviteľné zdroje energie,
 • Vodné hospodárstvo,
 • Doprava,
 • Odevný priemysel,
 • Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby
Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.
Pedagógovi sa, zúčastnia prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom je aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavené nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.
Stacks Image 1292

PISA 2018

V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodného testovania PISA 2018.

Základné informácie o štúdii PISA
PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce.
Zameriava sa na:
 • výsledky 15-ročných žiakov, ukončujúcich povinnú školskú dochádzku, s teoretickou možnosťou vstúpiť na trh práce;
 • skúmanie oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré je možné porovnávať v čase.
Štúdiu PISA realizuje OECD od roku 2000 pravidelne, každé 3 roky.

Cieľ štúdie PISA
 • získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine;
 • poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách; porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami;
 • podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania;
 • inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín.
Cieľom takého rozsiahleho výskumu, akým je PISA, nie je monitorovať výsledky jednotlivých žiakov, ale kvalitu slovenských škôl vo všeobecnosti.
Pripravenosť žiakov na trh práce a spôsob, akým dokážu zvládnuť problematické úlohy navodené testom nám môže ukázať, v čom sú rezervy vzdelávania na Slovensku.

Význam realizácie štúdie PISA
 • výsledky štúdie PISA bývajú predmetom rokovania NRSR v súvislosti so zmenami v školstve;
 • vznikajú súbory odporúčaní na zmenu na politickej úrovni;
 • PISA podnieti vznik odborných publikácií, ku ktorým majú prístup učitelia ale i budúci učitelia, a ktoré môžu zlepšiť proces vzdelávania na úrovni škôl;
 • PISA medializuje slovenské školstvo – konštruktívna diskusia je prvým krokom k pozitívnym zmenám.

Viac informácií týkajúcich sa merania PISA 2018 nájdete na:
http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania
http://www.oecd.org/pisa/ (stránka je v anglickom jazyku)

Odkazy na prezentácie:

Výchovné a kariérne poradenstvo
Meno a priezvisko Funkcia Konzultačné hodiny Kontakt
PaedDr. Marta Kluvancová Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, výchovná poradkyňa Streda: 14:30-15:30 hod (verejnosť, rodičia) Streda: 08:00-12:30 hod (žiaci, interní zamestnanci)
Bc. Zoltán Szabó Koordinátor prevencie drogových závislostí Pondelok: 16:30-17:30 hod
Ing. Andrea Bojnáková Kariérna poradkyňa Pondelok: 14:30-15:30 hod

Súvisiace dokumenty:

Ucelený prehľad informácií týkajúcich sa vysokých škôl na Slovensku nájdete na stránkach www.portalvs.sk a v Maďarsku na www.felvi.hu

Ak máte záujem konzultovať o výbere vysokej školy, alebo ak máte problém s vyplňovaním prihlasovacieho formulára na vysokú školu, obráťte sa na kariérneho poradcu našej školy Ing. Andreu Bojnákovú.

Ak sa nedostanete na VŠ, alebo ste sa rozhodli ďalej neštudovať, tak vám určite pri začiatkoch pomôžu nasledovné stránky.

Ponuky práce doma a v zahraničí:

Nezisková organizácia STAVITEĽ
Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä:
 • organizovanie športových aktivít
 • organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky
 • organizovanie kultúrno-výchovných podujatí
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
 • správna rada
 • riaditeľ
 • revízor
Medzi najvýznamnejšie aktivity a úspechy n. o. od jej založenia patria:
 • účasť v medzinárodných a tuzemských projektoch na podporu skvalitnenia materiálno-technického vybavenia školy
 • úspešné získavanie financií na podporu športu a kultúry z projektov ÚNSK
 • úspešné získavanie financií z grantu „Tu sme doma“ vypísaného Nitrianskou komunitnou nadáciou
 • organizovanie odborných prednášok pre pedagógov a žiakov školy
 • organizovanie a finančná podpora súťaží v projektovaní a kreslení
 • organizovanie a finančná podpora súťaže „Máš talent“ pre žiakov ZŠ
 • spoluúčasť na zabezpečení regionálnej konferencie moderných učiteľov
 • registrácia príjemcu 2%-nej dane

Služby verejnosti

Ubytovacie služby v modernom školskom internáte

Počas školského roka:

 • 2 izby pre 3 a 4 osoby so spoločnou kuchynkou
 • zariadená kuchynská linka
 • chladnička
 • sporák
 • spoločná kúpeľňa s WC
 • šatníková skriňa/ šatník
 • uteráky
 • posteľná bielizeň
 • TV prijímač
 • bezplatné Wi-Fi

Počas školských prázdnin a víkendov:

 • trojposteľové a štvorposteľové izby so spoločným sprchovacím kútom a WC, bez kuchynky
 • maximálna kapacita do 120 osôb
 • minikuchyňa na každej chodbe (chladnička, rýchlovarná konvica, jednoplatnička, mikrovlnka, umývadlo)
 • šatníková skriňa / šatník
 • uteráky, posteľná bielizeň
 • bezplatné Wi-Fi
 • klubovňu s dataprojektorom a 2 spoločenské miestnosti s pripojením na internet

Bližšie informácie: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 alebo +421-907-433-359, mail:

3 + 4 osoby

2 izby: 3 a 4 postele

Sprcha

spoločná kúpeľňa s WC

Free WiFi

Bezplatné Wi-Fi

TV

TV prijímač na izbe


Stravovacie služby

Pre ubytovaných hostí poskytujeme stravovacie služby (raňajky, obedy, večere podľa vopred dohodnutého jedálneho lístka, a tiež iné formy občerstvenia).
Ponúkame možnosť usporiadania rôznych spoločenských podujatí ako napr. svadby, posedenia, rodinné alebo firemné oslavy.
Počas školského roka ponúkame verejnosti obedové menu.
Bližšie informácie: Terézia Fabuľová, tel.: 035-760-3309, mail:

Prenájom telocvične

V čase mimo vyučovania ponúkame na prenájom halu telocvične včítane športového ihriska.
Informujte sa osobne na adrese školy, alebo telefonicky.
Bližšie informácie: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 alebo +421-907-433-359, mail:

Ponúkame školenia:

v oblasti výpočtovej techniky
pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov organizujeme pre dospelých, detí a mládeže počítačové kurzy vo večerných hodinách.
Bližšie informácie: macp@spsstav.sk, alebo telefonicky: 035-760 2507

výučba nemeckého jazyka
pri dostatočnom počte prihlásených organizujeme pre verejnosť, dospelých aj školopovinnú mládež kurzy nemeckého jazyka podľa úrovne ovládania cudzieho jazyka.
Bližšie informácie: PaedDr. Marta Kluvancová, tel: :035-760-2507, mail:

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt