MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Základné Informácie

o našej škole určené pre širokú verejnosť


Image

Predmetová komisia stavebných odborných predmetov zabezpečuje výuku odborných predmetov staviteľstva. Organizuje domácu súťaž "StavbárStar", kresliarsku súťaž "Máš talent?" Pre žiakov ZŠ, odborné exkurzie, stavebno-odborné dni a pravidelne sa zapája do súťaží SOČ, Velux, YTONG, Semmelrock a pod. Členovia PK sa každý rok zúčastňujú na medzinárodnej konferencie stavebných priemysloviek.

Predseda PK stavebných odborných predmetov: Ing. Ildikó Horváthová

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
PaedDr., Ing. Miriam Ághová STM
Ing. Andrea Bojnáková EKO cv, KOC, HYS, VOP, SME, KP
Ing. Tímea Bődová STK, OPR, ARC, STA cv, HYH, EKO, EKO cv, STA
Ing. Adriana Eleková GEO, STA, INT, OPR, VTO arc, TES, EKO
PaedDr. Kristína Pálinkás Filler DEG
Ing. Ondrej Hanzlík STA, STM cv, GEO, OPR, POS, KOC, VTO all, STA cv, GIS
Ing. Ildikó Horváthová POS, VTO all, OPR, STA, ZKT, VTO arc, KOC GIS, INT
Bc. Filip Jokel VTO arc, STA cv
Ing. Ladislav Kimle POS
Ing. Krisztína Kovácsová ODK, STA, GIS, VTO all, STK, INT, KOC, POS, STA cv
Ing. Katalin Oláh SME, STK, VTO arc, STM cv, EKO, STM
Mgr. Tímea Peťkovská DEG
Ing. Zoltán Pinke GIS, KOC, OPR, POS, VTO all, GEO, STA

Stratky predmetov:

STA - staviteľstvo
ODK - odborné kreslenie
STM - stavebné materiály
GIS - grafické informačné systémy
SME - stavebná mechanika
ARC - architektúra
OPR - odborná prax
GEO - geodézia
EKO - ekonomika (Cenkros)
STK - stavebné konštrukcie

KOC - konštrukčné cvičenia
VTO - výpočtová technika v odbore (Allplan, ArchiCAD, AutoCAD)
TES - technológie v stavebníctve
POS - pozemné staviteľstvo
INT - interiérová tvorba
HYS - hydroekologické stavby
HYH - hydrológia a hydraulika
VOP - vodohospodárska prevádzka
DEG - deskriptívna geometria

Predmetová komisia prírodovedných predmetov zabezpečuje výuku predmetov matematika, fyzika, chémia, geografia a informatika. Organizuje vlastnú domácu matematickú súťaž a pravidelne sa zapája do súťaží: Matematická olympiáda, Klokan, Kenguru, matematická súťaž Zrínyi Ilona, EXPERT geniality show a ďalšie.

Image

Predseda PK prírodovedných predmetov: PaedDr. Kristína Pálinkás Filler

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
RNDr. Zuzana Árki, PhD. MAT, CVM-n
PaedDr. Agáta Böjtöšová FYZ, FYS
Mgr. Ágnes Dombovari GEG
Mgr. Silvia Košlabová GEG
Ing. Peter Macsánszky CHE, INF
PaedDr. Kristína Pálinkás Filler MAT, CVMn
Mgr. Tímea Peťkovská MAT, CVMn
PaedDr. Katarína Szabóová MAT, INF

Stratky predmetov:

CHE - chémia
CVMn - cvičenia z matematiky (nepovinný predmet)
FYZ - fyzika
FYS - fyzikálny seminár

GEG - geografia
INF - informatika
MAT - matematika

Image

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov zabezpečuje výuku všeobecno-vzdelávacích predmetov. Organizuje domácu jazykovú súťaž a pravidelne sa zapája do súťaží jazykových olympiád, recitačných súťaží a pod. Členovia PK sa každý rok zúčastnia na medzinárodnej konferencie v Bergen-Belsen (Nemecko), organizujú exkurzie a návštevy rôznych divadelných predstavení v súlade s aktuálnymi Pedagogicko-organizačnými pokynmi. Aktívne sa zapájajú do projektov v rámci programu ERASMUS+.

Predseda PK spoločenskovedných predmetov: PaedDr., Ing. Miriam Ághová

Stratky predmetov:

SJL - slovenský jazyk a literatúra
MJL - maďarský jazyk a literatúra
SJSL - slovenský jazyk a slovenská literatúra
ANJ - anglický jazyk
NEJ - nemecký jazyk

DEJ - dejepis
OBN - občianska náuka
TŠV - telesná a športová výchova
ETV - etická výchova
NBV - náboženská výchova

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
PaedDr., Ing. Miriam Ághová ANJ
Mgr. Zoltán Belán ANJ
Mgr. Ágnes Dombovári MJL
Mgr. Jana Gelleová TŠV
Mgr. Ján Hulko TŠV
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD. NBVk -
Mgr. Tímea Kovácsová SJL, SLF, VP
Mgr. Silvia Košlabová SJL, SLF, DEJ, OBN
Mgr. Katarína Kučerová ANJ
Mgr. Patus János MJL, ETV, DEJ, OBN
Mgr. Karol Schönwiesner NBVk -

Samosprávne orgány
There is no CSV file currently selected.

Školský podporný tím
Školský podporný tím (ŠPT) predstavuje skupinu odborníkov, ktorí sa spoločne na škole podieľajú na riešenie krátkodobých aj dlhodobých úloh výchovného vzdelávacieho charakteru s kladením dôrazu nabúranie bariér pre konkrétne skupiny žiakov a tým zabezpečenie rovnakých príležitostí na získanie vzdelania a následne uplatnenie sa budúcnosti pre všetkých žiakov.
Najväčšou úlohou školského podporného tímu je riešenie problematiky poskytnutia podporných opatrení (PO) pre žiakov školy vo výchove a vzdelávaní.

Školský podporný tím pozostáva z týchto členov:
Meno a priezvisko Funkcia Kontakt
PaedDr. Katarína Szabóová vedúca tímu, špeciálny pedagóg
PaedDr. Ing. Miriam Ághová koordinátorka IVVP
Mgr. Tímea Kovácsová výchovná poradkyňa
Vojtech Labancz vedúci vychovávateľ
Mgr. Tímea Peťkovská zástupkyňa riaditeľa školy
Požiadať o vyjadrenie na účel poskytovania PO možno vtedy, ak dieťa alebo žiak potrebuje podporu na to, aby sa plnohodnotne zapojil do výchovy a vzdelávania a rozvíjal svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

O vyjadrenie na účel poskytnutia PO pre žiaka môže riaditeľa školy požiadať:
 1. zákonný zástupca žiaka
 2. plnoletý žiak
 3. zástupca zariadenia (napr. zástupca centra pre deti a rodiny)
 4. pedagogický alebo odborný zamestnanec.
Ak ide o požiadanie o vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie (ZPP), pri bodoch 3 a 4 je na podanie žiadosti potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka.
Ak ide o podporné opatrenie, ktorým je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na jeho navrhnutie sa vyžaduje aj písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Žiadosti sa podávajú písomne v listinnej podobe (vzor žiadosti nižšie).

Súvisiace dokumenty:

Výchovné a kariérne poradenstvo
Meno a priezvisko Funkcia Konzultačné hodiny Kontakt
Mgr. Tímea Kovácsová Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, výchovná poradkyňa Streda: 13:30-15:00 hod. (verejnosť, rodičia) Streda: 08:00-09:30 hod. (žiaci, interní zamestnanci)
Bc. Zoltán Szabó Koordinátor prevencie drogových závislostí Pondelok: 16:30-17:30 hod.
Ing. Andrea Bojnáková Kariérna poradkyňa Piatok: 07:15-08:00 hod. Pondelok: 14:10-14:45 hod.

Súvisiace dokumenty:

Meno a priezvisko Funkcia Konzultačné hodiny Kontakt
Ing. Andrea Bojnáková Kariérna poradkyňa Piatok: 07:15-08:00 hod. Pondelok: 14:10-14:45 hod.
Ucelený prehľad informácií týkajúcich sa vysokých škôl na Slovensku nájdete na stránkach www.portalvs.sk a v Maďarsku na www.felvi.hu

Ak máte záujem konzultovať o výbere vysokej školy, alebo ak máte problém s vyplňovaním prihlasovacieho formulára na vysokú školu, obráťte sa na kariérneho poradcu našej školy Ing. Andreu Bojnákovú.

Ak sa nedostanete na VŠ, alebo ste sa rozhodli ďalej neštudovať, tak vám určite pri začiatkoch pomôžu nasledovné stránky.

Ponuky práce doma a v zahraničí:

Nezisková organizácia STAVITEĽ
Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä:
 • organizovanie športových aktivít
 • organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky
 • organizovanie kultúrno-výchovných podujatí
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
 • správna rada
 • riaditeľ
 • revízor
Medzi najvýznamnejšie aktivity a úspechy n. o. od jej založenia patria:
 • účasť v medzinárodných a tuzemských projektoch na podporu skvalitnenia materiálno-technického vybavenia školy
 • úspešné získavanie financií na podporu športu a kultúry z projektov ÚNSK
 • úspešné získavanie financií z grantu „Tu sme doma“ vypísaného Nitrianskou komunitnou nadáciou
 • organizovanie odborných prednášok pre pedagógov a žiakov školy
 • organizovanie a finančná podpora súťaží v projektovaní a kreslení
 • organizovanie a finančná podpora súťaže „Máš talent“ pre žiakov ZŠ
 • spoluúčasť na zabezpečení regionálnej konferencie moderných učiteľov

PISA 2018

V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodného testovania PISA 2018.

Základné informácie o štúdii PISA
PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce.
Zameriava sa na:
 • výsledky 15-ročných žiakov, ukončujúcich povinnú školskú dochádzku, s teoretickou možnosťou vstúpiť na trh práce;
 • skúmanie oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré je možné porovnávať v čase.
Štúdiu PISA realizuje OECD od roku 2000 pravidelne, každé 3 roky.

Cieľ štúdie PISA
 • získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine;
 • poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách; porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami;
 • podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania;
 • inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín.
Cieľom takého rozsiahleho výskumu, akým je PISA, nie je monitorovať výsledky jednotlivých žiakov, ale kvalitu slovenských škôl vo všeobecnosti.
Pripravenosť žiakov na trh práce a spôsob, akým dokážu zvládnuť problematické úlohy navodené testom nám môže ukázať, v čom sú rezervy vzdelávania na Slovensku.

Význam realizácie štúdie PISA
 • výsledky štúdie PISA bývajú predmetom rokovania NRSR v súvislosti so zmenami v školstve;
 • vznikajú súbory odporúčaní na zmenu na politickej úrovni;
 • PISA podnieti vznik odborných publikácií, ku ktorým majú prístup učitelia ale i budúci učitelia, a ktoré môžu zlepšiť proces vzdelávania na úrovni škôl;
 • PISA medializuje slovenské školstvo – konštruktívna diskusia je prvým krokom k pozitívnym zmenám.

Viac informácií týkajúcich sa merania PISA 2018 nájdete na:
http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania
http://www.oecd.org/pisa/ (stránka je v anglickom jazyku)

Odkazy na prezentácie:


Voľné pracovné miesta

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.


Služby verejnosti

Ubytovacie služby v modernom školskom internáte

Počas školského roka:

 • 2 izby pre 3 a 4 osoby so spoločnou kuchynkou
 • zariadená kuchynská linka
 • chladnička
 • sporák
 • spoločná kúpeľňa s WC
 • šatníková skriňa/ šatník
 • uteráky
 • posteľná bielizeň
 • TV prijímač
 • bezplatné Wi-Fi

Počas školských prázdnin a víkendov:

 • trojposteľové a štvorposteľové izby so spoločným sprchovacím kútom a WC, bez kuchynky
 • maximálna kapacita do 120 osôb
 • minikuchyňa na každej chodbe (chladnička, rýchlovarná konvica, jednoplatnička, mikrovlnka, umývadlo)
 • šatníková skriňa / šatník
 • uteráky, posteľná bielizeň
 • bezplatné Wi-Fi
 • klubovňu s dataprojektorom a 2 spoločenské miestnosti s pripojením na internet

Bližšie informácie: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 alebo +421-907-433-359, mail:

Súvisiace dokumenty:


3 + 4 osoby

2 izby: 3 a 4 postele

Sprcha

spoločná kúpeľňa s WC

Free WiFi

Bezplatné Wi-Fi

TV

TV prijímač na izbe


Stravovacie služby

Pre ubytovaných hostí poskytujeme stravovacie služby (raňajky, obedy, večere podľa vopred dohodnutého jedálneho lístka, a tiež iné formy občerstvenia).
Ponúkame možnosť usporiadania rôznych spoločenských podujatí ako napr. svadby, posedenia, rodinné alebo firemné oslavy.
Počas školského roka ponúkame verejnosti obedové menu.
Bližšie informácie: Zuzana Timoránska, tel.: 035-760-3309, mail:

Prenájom telocvične

V čase mimo vyučovania ponúkame na prenájom halu telocvične včítane športového ihriska.
Informujte sa osobne na adrese školy, alebo telefonicky.
Bližšie informácie: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 alebo +421-907-433-359, mail:

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt