MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Ochrana osobných údajov (OOU)
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8 v Hurbanove je podľa legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľom osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov v Druhej hlave (§19 - §30) upravuje práva dotknutých osôb

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu  zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

Uvedenú žiadosť, alebo informácie o úniku osobných údajov, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov  možno adresovať zodpovednej osobe, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov na e-mail adrese , alebo poštou na adresu:
SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola,
Zodpovedná osoba za OOU
Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt