MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

zoznam projektov, do ktorých je naša škola zapojená


Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
Qualified Generations with STEAM Education
Program:
ERASMUS +
KA220-SCH - Kooperačné partnerstvá v sektore školského vzdelávania
Koordinátor projektu:
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Trvanie projektu:
od 01.09.2022 do 30.09.2024
Finančné prostriedky:
250 000 EUR z fondov EÚ
WEB projektu:
PROJEKT
Zámerom projektu je zvýšiť záujem a podporu o vzdelávanie STEAM, rozvoj digitálnej gramotnosti a pripravenosť žiakov a pedagógov na celoživotné vzdelávanie v rokoch 2021 – 2027. Cieľom je taktiež získať odborné znalosti od partnerov z univerzít a mimovládnych organizácií, zvýšiť účasť čerstvých absolventov v akademickom vzdelávaní, kontinuálne zvyšovať viditeľnosť a kvalitu zúčastnených organizácií, vytvárať rôzne vzdelávacie materiály, zúčastňovať sa na virtuálnych stretnutiach a podieľať sa na tvorbe intelektuálnych výstupov.

Čo je to STEAM?
Je to vzdelávací prístup, ktorý zahŕňa umenie do známeho modelu STEM( veda, technológia, inžinierstvo a matematika). Programy STEAM môžu zahŕňať akékoľvek vizuálne alebo scénické umenie ako je tanec, dizajn, maľba, fotografia a písanie.
Systematické začlenenie umenia a dizajnu do vzdelávania zvyšuje šťastie a pohodu študentov. Medzi hlavné prínosy patria lepšie zručnosti pri riešení problémov a zvýšená kreativita a inovácie. Integrácia umenia do vzdelávania a oblastí STEM môže tiež pomôcť podporiť väčšiu účasť žien v oblastiach, v ktorých dominovali muži.
Ciele projektu:
 • Upriamiť pozornosť na STEAM vzdelávanie na medzinárodnej úrovni
 • Zvýšiť počet študentov na vysokých školách
 • Zlepšiť digitálne zručnosti
 • Zlepšiť osobnostné zručnosti 21.storočia ako napríklad schopnosť riešiť problémy, digitálna a čitateľská zručnosť, kritické myslenie a schopnosť analyzovať a vyhodnocovať informácie, zvýšiť účasť na celoživotnom vzdelávaní
 • Vychovávať generáciu mladých ľudí schopných efektívne využívať technológie
 • Zdieľať príklady dobrej praxe v oblasti STEAM s lídrami z Fínska a Grécka
 • Podporovať profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov
 • Zviditeľňovanie poskytovateľov rôznych foriem vzdelávania – vytváranie medzinárodných edukačných sietí
 • Rozvoj myšlienok a hodnôt EÚ
 • Tvorba nových, inovatívnych učebných materiálov
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:
„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Disclaimer:
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.


Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
SMART HOME – innovative trends in vocational education
SMART HOME – inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní
Miesto realizácie projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.
Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz , Nemecko
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave
Trvanie projektu:
od 01.09.2019 do 30.06.2022
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Inovovať a modernizovať vzdelávací program v odbore staviteľstvo zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Zlepšiť digitálne zručnosti žiakov zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME – programovanie v systéme LOXONE
 • Nadviazať medzinárodnú spoluprácu s poskytovateľmi odborného vzdelávania v zahraničí
 • Zapojenie školy do medzinárodných projektov so strednými odbornými školami v rámci EÚ
 • Rozvoj komunikačných zručností v cudzích jazykoch

AKTIVITY:
 • Krátkodobé mobility žiakov a učiteľov v odbornom vzdelávaní a príprave

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Žiaci 3.ročníka a učitelia odborných predmetov a cudzích jazykov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných, odborných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu. Realizácia odbornej praxe v zahraničí zatraktívni štúdium v študijnom odbore staviteľstvo, prispeje k skvalitneniu vyučovania odborných predmetov a cudzích jazykov. Realizácia projektu prispeje k internacionalizácii školy, nadviazaniu dlhodobých medzinárodných partnerstiev s podnikateľskými subjektami v zahraničí za účelom poskytnutia odbornej praxe pre žiakov školy.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.


Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
SMART HOME - inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní II
SMART HOME - Innovative Trends in Vocational Education II
Miesto realizácie projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Germany SACHSEN Schkeuditz www.gutwehlitz.de
Program:
Erasmus +
Kľúčová akcia:
KA122-VET - Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy
Aktivita:
Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave
Cieľové skupiny projektu
Žiaci 3.ročníka strednej školy
Trvanie projektu:
od 01.09.2021 do 01.03.2023
WEB projektu:
ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • kontinuálne zlepšovanie a modernizácia odborného vzdelávania
 • realizácia zmien v charaktere a organizácii odborného vzdelávania
 • nadviazanie spolupráce so vzdelávacou inštitúciou Vitalis v Nemecku v oblasti tzv.zelenej výstavby, rozvoja digitálnych kompetencií podnikateľských zručností
 • internacionalizácia a modernizácia školy, zapájanie sa do medzinárodných projektov v rámci školského vzdelávania a odbornej prípravy žiakov,integrácia školy do siete inštitúcií zapojených do medzinárodných projektov
 • profesijný a osobnostný rozvoj pedagógov školy a rozvoj profesijných, jazykových a počítačových zručností žiakov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných, odborných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu. Realizácia odbornej praxe v zahraničí zatraktívni uvedený odbor, prispeje ku skvalitneniu vyučovania odborných predmetov, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnostných predpokladov v odbore stavebníctva, rozvoj odborných kompetencií a zručností a zároveň aj podnikateľských zručností žiakov. Žiaci budú vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi, rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach, získajú možnosť nahliadnuť do pracovného prostredia zahraničných podnikateľských jednotiek, spoznajú priebeh výkonu práce na rôznych úsekoch, naučia sa reagovať a riešiť rôzne problémové situácie, spolupracovať, rozdeľovať si úlohy a byť užitočným členom pracovného kolektívu, zvýšia zručnosti v oblasti komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku, rešpektovať a tolerovať iné kultúry, rasy a náboženstvá

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.


Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
SMART HOME - inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní III
SMART HOME - Innovative Trends in Vocational Education III
Miesto realizácie projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Germany SACHSEN Schkeuditz www.gutwehlitz.de
Program:
Erasmus +
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Aktivita:
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy
Cieľové skupiny projektu
Žiaci 3.ročníka strednej školy
Trvanie projektu:
01.06.2022 – 31.08.2023
WEB projektu:
ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • kontinuálne zlepšovanie a modernizácia odborného vzdelávania
 • realizácia zmien v charaktere a organizácii odborného vzdelávania
 • nadviazanie spolupráce so vzdelávacou inštitúciou Vitalis v Nemecku v oblasti tzv.zelenej výstavby, rozvoja digitálnych kompetencií podnikateľských zručností
 • internacionalizácia a modernizácia školy, zapájanie sa do medzinárodných projektov v rámci školského vzdelávania a odbornej prípravy žiakov,integrácia školy do siete inštitúcií zapojených do medzinárodných projektov
 • profesijný a osobnostný rozvoj pedagógov školy a rozvoj profesijných, jazykových a počítačových zručností žiakov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných, odborných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu. Realizácia odbornej praxe v zahraničí zatraktívni uvedený odbor, prispeje ku skvalitneniu vyučovania odborných predmetov, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnostných predpokladov v odbore stavebníctva, rozvoj odborných kompetencií a zručností a zároveň aj podnikateľských zručností žiakov. Žiaci budú vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi, rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach, získajú možnosť nahliadnuť do pracovného prostredia zahraničných podnikateľských jednotiek, spoznajú priebeh výkonu práce na rôznych úsekoch, naučia sa reagovať a riešiť rôzne problémové situácie, spolupracovať, rozdeľovať si úlohy a byť užitočným členom pracovného kolektívu, zvýšia zručnosti v oblasti komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku, rešpektovať a tolerovať iné kultúry, rasy a náboženstvá

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.


Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR ( FIT, ZDRAVŠÍ A ŠŤASTNEJŠÍ )
Miesto realizácie projektu:
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
KA 229 – Školské výmenné partnerstvá
Trvanie projektu:
od 01.2020 do 31.08.2023
WEB projektu:
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Nadviazanie spolupráce so strednými školami v rámci EU
 • Internacionalizácia – zapojenie školy do medzinárodnej siete škôl a vzdelávacích inštitúcií
 • Skvalitniť školské prostredie a športovými aktivitami, zmenou životného štýlu prispieť k zlepšeniu kvality života

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Prevencia a znižovanie rizika obezity v mladom veku
 • Znižovanie vysokých hodnôt BMI u mladých ľudí
 • Poskytnutie akejkoľvek podpory mladým ľuďom, aby sa zúčastňovali športových aktivít a začlenili ich do svojho života
 • Znižovanie úrovne stresu, pocitu úzkosti a izolácie
 • Príprava akčného plánu vrátane aktivít v trvaní jednej hodiny počas školy a po škole na medzinárodnej úrovni
 • Zníženie nadváhy a rizík s tým spojených z 19% na 15% počas prvého roka a v druhom roku pod 10%
 • Zvýšenie povedomia o rôznych životných štýloch v rámci EÚ
 • Zvýšenie povedomia účastníkov krátkodobých výmenných pobytov o miestnej gastronómii jednotlivých partnerských krajín
 • Organizácia súťaží zameraných na podporu aktívneho životného štýlu v priateľskej atmosfére a posilnenie tímového ducha
 • Stiahnutie a aktívne využívanie aplikácií súvisiacich so zdravým životným štýlom: krokomer, rátanie kalórií a podobne
 • Vytvorenie spoločného zdravého jedálnička v aplikácii
 • Získanie vedomostí a zručností, ako pestovať vlastné jedlo ( v individuálnych podmienkach ) a získavanie jedla z prírodných zdrojov

AKTIVITY:
 • Účasť na krátkodobých výmenných pobytoch

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
 • Žiaci 1. a 2.ročníka
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Po ukončení projektu predpokladáme jeho dlhodobé pokračovanie vo forme športových aktivít a workshopov. Jedným z dôležitých predpokladaných výstupov je aj zlepšenie medziľudských vzťahov v škole, kladenie väčšieho dôrazu na pocit spokojnosti učiteľov a žiakov v školskom prostredí, získanie cenných skúseností z účasti na medzinárodných projektoch. Priami aj nepriami účastníci projektových aktivít si vybudujú vzájomné dlhodobé partnerstvá na medzinárodnej úrovni, nadviažu spoluprácu v ďalších projektoch, pravidelne sa zúčastnia výmeny príkladov dobrej praxe na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Dokumenty Erasmus+
Image

KA 121Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
CLASS WITHOUT WALLS – EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
TRIEDA BEZ STIEN – VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC
Miesto realizácie projektu:
EUROPASS SRL , Florencia Taliansko
EduFuture, Vantaa Fínsko
Carl Duisberg Training Center, Berlín Nemecko
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Trvanie projektu:
od 01.09.2019 do 31.01.2021
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Inovovať a modernizovať vzdelávací program v odbore staviteľstvo zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Zlepšenie kľúčových kompetencií a naplnenie potrieb učiteľov prostredníctvom účasti na štruktúrovaných kurzoch
 • Implementácia inovatívnych metód a foriem práce
 • Zlepšenie jazykového vzdelávania prostredníctvom implementácie metódy CLIL
 • Skvalitňovanie manažmentu riadenia školy a zavedenie metódy vnútorného benchmarkingu
 • Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so strednými školami a vzdelávacími inštitúciami

AKTIVITY:
 • Účasť na štruktúrovaných kurzoche

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
 • Učitelia odborných predmetov a cudzích jazykov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu, ktoré budú mať priamy dopad na skvalitnenie a dlhodobý rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Po návrate zo štruktúrovaných kurzov účastníci budú vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi, rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach, získajú možnosť nahliadnuť do pracovného prostredia zahraničných vzdelávacích inštitúcií, inšpirujú sa a osvedčené postupy aplikujú do podmienok školy. Nadviažu spoluprácu s ich zástupcami a položia základy dlhodobých medzinárodných partnerstiev na rôznych platformách.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Stacks Image 4390
Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika)?

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jeho podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.
Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy:
 • Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom,
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie,
 • Obnoviteľné zdroje energie,
 • Vodné hospodárstvo,
 • Doprava,
 • Odevný priemysel,
 • Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby
Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.
Pedagógovi sa, zúčastnia prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom je aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavené nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.
Stacks Image 4394

Stacks Image 4491
Stacks Image 4494
Stacks Image 4497
Stacks Image 4500

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce
Miesto realizácie projektu:
SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Operačný program:
Vzdelávanie
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód projektu:
26110130700
Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:
02/2014 – 07/2015, + 5 rokov udržateľnosti do konca roka 2020
CIELE PROJEKTU:
 • Inováciou obsahu, metód a prostriedkov výučby, pripraviť absolventa SPŠ stavebnej pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • špecifický cieľ č.1 – inovovať, vytvoriť a overiť vo výučbe vybraných predmetov učebné texty a materiály, metódy a didaktické prostriedky praktického vyučovania
 • špecifický cieľ č.2 – inovovať kariérne poradenstvo a prípravu žiakov na výkon ich povolania v súlade s aktuálnymi požiadavkami a perspektívnymi potrebami trhu práce
 • špecifický cieľ č.3 – podporiť vzdelávanie a osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov školy pre potreby modernej strednej školy

NÁZVY AKTIVÍT:
 • Aktivita 1.1 Tvorba a inovácia obsahu výučby v študijnom odbore Staviteľstvo
 • Aktivita 1.2 Pilotné overovanie inovovaných učebných materiálov a didaktických prostriedkov modernými metódami
 • Aktivita 1.3 Zriadenie a modernizácia odborných učební praktického vyučovania
 • Aktivita 1.4 Inovácia vyučovania odborných predmetov formou odborných exkurzií
 • Aktivita 2.1 Kam ďalej po maturite?
 • Aktivita 3.1 Celoživotným vzdelávaním k vyššej profesionalite učiteľa

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Pedagogickí zamestnanci a žiaci SPŠ stavebnej v Hurbanove
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Vecná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu :
využívanie výstupov a výsledkov projektu i po jeho ukončení zabezpečujú pedagogickí zamestnancami školy, nakoľko ide o špecifické odborné vzdelávanie, charakteristické pre našu školu. Aj po ukončení aktivít projektu pokračujeme v implementovaní jeho cieľov a aktualizujeme ich naplnenie v rámci školského vzdelávacieho programu.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa stalo súčasťou personálnej politiky školy, vedenie školy umožňuje a podporuje ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Učitelia sa zúčastňujú odborných vzdelávaní a odborných konferencií.
Pokračujeme v implementácii odborných exkurzií žiakov do výučby a uplatňujeme formu výučby: Učíme mimo školy.

Finančná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu:
činnosť školy je financovaná z rozpočtu školy na príslušný kalendárny rok, a to je záruka finančnej udržateľnosti , ktorá umožňuje využívať výstupy projektu v praxi.
MONITOROVACIE SPRÁVY:
 • Následná monitorovacia správa č. 1 (12/2015 - 11/2016)
 • Následná monitorovacia správa č. 2 (12/2016 - 11/2017)
 • Následná monitorovacia správa č. 3 (12/2017 - 11/2018)
 • Následná monitorovacia správa č. 4 (12/2018 - 11/2019)
 • Následná monitorovacia správa č. 5 (12/2019 - 11/2020)

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt