Skip available courses

Available courses

To practise language skills

To practise language skills

To practise language skills

Kurz na precvičovanie IKT zručností

Kurz na precvičovanie gramatiky, jazykových zručností a slovnej zásoby v anglickom jazyku.

Precvičovanie jazykových zručností a gramatických pravidiel  anglického jazyka

Učebné texty a cvičenia pre maturantov z anglického jazyka

E-learningový kurz v predmete anglický jazyk

E-learningový kurz v predmete anglický jazyk na precvičovanie slovnej zásoby, gramatiky a jazykových zručností

E-learningový kurz v predmete anglický jazyk na precvičovanie slovnej zásoby, gramatických pravidiel a jazykových zručností

E-learningový kurz anglického jazyka na precvičenie slovnej zásoby, gramatiky a jazykových zručností pre vybrané témy - 2. ročník

Anglický jazyk 3 ročník, SK, Zdenka Vráblová

Kurz je určený k nadobudnutiu poznatkov o regióne Tirolsko. Na konci lekcie sú kontrolne otázky.

Kurz obsahuje informácie o regióne Salzburg. Do pozornosti dávam kontrolne otázky na konci lekcie

V danom kurze si osvojíte poznatky o regióne Viedeň. Na konci nájdete kontrolne otázky

Uvedený kurz Vám prináša zakladné informácie o Rakúsku. Na konci lekcie nájdete kontrolné otázky

Tento kurz opisuje Nemecko ako cestovateľskú destináciu. Pozorne si prečítajte texty a sledujte  ďalšie pokyny. V závere jednotlivých tém nájdete kontrolné otázky.

Učebný kurz slúži k nadobudnutiu poznatkov v rámci pozemného staviteľstva pre údržbu a rekonštrukciu budov,spolu s neštandardizovaným testom

Kurz prináša súčasné trendy v pozemnom staviteľstve v oblasti typológie bytových a občianských stavieb + neštandardizovaný test

Kurz obsahuje učebný text k súčasným trendom pozemného staviteľstva v oblasti dodatočného zatepľovania budov a neštandardizovaný test

Kurz na osvojenie teoretických poznatkov v oblasti pozemného staviteľstva. Kurz zohľadňuje aktuálne trendy a technológie v oblasti stavebných materiálov a stavebnej výroby.

Kurz na osvojenie teoretických poznatkov v oblasti pozemného staviteľstva: diely stavby, konštrukčné systémy budov, steny, väzby múrov, priečky, podlahy, komíny. Kurz zohľadňuje aktuálne trendy a technológie v oblasti stavebných materiálov a stavebnej výstavby.

E-learningový kurz geodézie na osvojenie zručností pri práci s geodetickými prístrojmi a pomôckami, osvojenie rôznych metód merania a ich aplikácia v odobornej praxi.

E-learning tanfolyam a geodéziai készségek elsajátítására, a geodéziai műszerek, készülékek, a segédeszközökkel történő munkamenetel alkalmazása,  mérési módszerek gyakorlása.

E-learningový kurz geodézie na osvojenie zručností pri práci s geodetickými prístrojmi a pomôckami, osvojenie rôznych metód merania a ich aplikácia v odobornej praxi.

E-learning tanfolyam a geodéziai készségek elsajátítására, a geodéziai műszerek, készülékek, a segédeszközökkel történő munkamenetel alkalmazása,  mérési módszerek gyakorlása.

E-learningový kurz geodézie na osvojenie teoretických základov geodézie - pomôcky a metóy používané pri geodetických meraniach,  bodové polia, mapy a plány.

E-learning tanfolyam a Geodézia tantárgyból. Célok: - megtanulni a geodézia elméleti alapjait, a méréseknél használt módszereket,  merőműszerek es segédeszközök jellemzőit és használatát, ponthálók, térkepek és tervek elméletét.

E-learningový kurz geodézie na osvojenie zručností pri práci s geodetickými prístrojmi a pomôckami, osvojenie rôznych metód merania a ich aplikácia v odobornej praxi.

E-learningový kurz geodézie na osvojenie zručností pri práci s geodetickými prístrojmi a pomôckami, osvojenie rôznych metód merania a ich aplikácia v odobornej praxi.

E-learningový kurz geodézie na osvojenie teoretických základov geodézie - pomôcky a metóy používané pri geodetických meraniach,  bodové polia, mapy a plány.

Kurz obsahuje prednášku o Binomickej vete. Dôsledne sledujte aj ostatné prílohy medzi ktorými o.i. nájdete aj cvičné testy

V kurze sa oboznámite v vlastnosťami kombinačných čísiel a Pascalovym trojuholníkom. Nápomocné Vám budú vzorové príklady a sledujte aj ostatné prílohy

V kurze nájdete prednášku k pravdepodobnosti,vzorové a cvičné príklady a sledujte aj ostatné prílohy.

Kurz obsahuje prednášku ku Kombináciam. Pomocou vzorových príkladov doporučujem vyriešiť cvičné testy a dávam do pozornosti aj ostatné prílohy v kurze.

Uvedený kurz Vás oboznámi s faktoriálom a permutáciami. V kurze sú použité aj jednoduché príklady. Doporučujem sa venovať aj  ďalším príloham v kurze pre lepšie pochopenie problematiky a prejsť si príklady na precvičenie učiva

Daný kurz obsahuje informácie o Kombinatorických pravidlách a cvičné testy. Sledujte aj ostatné prílohy v kurze

V danom kurze získate poznatky k Variáciam a vedomosti si môžete precvičiť v cvičných testoch.Sledujte aj ostatné prílohy.  

Uvedený kurz opisuje tvorbu autorov Ajtmatov, Jevtušenko,Solženicyn (učivo:január)

V danom kurze sa oboznámite s charakteristikou obdobia a vybraných autorov s rozborom ich vybraných diel

Kurz obsahuje životopis a tvorbu vybraných autorov daného obdobia

Kurz obsahuje prednášku k zvládnutiu učiva k danej téme (učivo: december)

Kurz je určený k nadobudnutiu poznatkov o neverbálnych prostriedkoch jazykovej komunikacie a prozodických vlastnostiach (učivo:január)

Charakteristika obdobia s dvoma tématickými celkami

Informácie o literárnom vývoji v polovici 19. stor.

Kurz obsahuje prednášku k Maticným rokom v slovenskej literatúre + test (učivo: december)

Kurz prináša charakteristiku obdobia a rozbor lit. diel vybraných autorov (učivo: december)

Kurz obsahuje prednášku z literatúry:  Absurdná dráma, Česká povojnová literatúra (učivo:január)

Daný kurz služí k získaniu poznatkov o Hellerovi, Williamsovi a umeleckom smere Beat ganaration (učivo:január)

Kurz obsahuje prednášku k vývoju slovenskej povojnovej literatúry a tvorbu J.Kostru (učivo:január)

Prvý tématický celok prináša prehľad nositeľov nobelových cien za literatúru, v druhom nájdete učivo k švajčiarskej literatúre,informácie o Skupine 47 a autorovi H. Bőll-ovi. (učivo:január)

Doplňte v teste správne "i" (učivo:december)

V uvedenom kurze je  v prvom tém.celku uvedená tvorba od autorov Miller, Exupéry, Eluard a druhý tématický celok predstavuje Updike a  Mailer a nájdete v ňom aj test zo svetovej literatúry (učivo:január)

Daný kurz obsahuje prednášku k téme Vývin jazyka (učivo: október)

V kurze nájdete prednášku k zvládnutiu tématického celku-Slovesá (učivo: december)

Kurz prináša prednášku o tvorbe Guntera Grassa a Brechta (učivo:január)

Daný kurz prináša charakteristiku literatúry v období baroka a vybraných autorov

Kurz prináša informácie o vetných členoch spolu s cvičným testom

V kurze nájdete poznatky o významných autoroch Európskeho romantizmu a charakteristiku vybraných diel.

Kurz opisuje autorov ako Záborský,Kubáni,Laskomerský a ich tvorbu z daného obdobia.

Daný kurz obsahuje prednášku k štylistike a opisu spolu s pracovnými listami. Pre zhodnotenie poznatkov doporučujem prejsť si cvičné testy.

Kurz k tématickému celku "Lexikológia" spolu s pracovným listom a cvičnými testami

obsah učiva dejepisu

Učivo a projekty z dejepisu pre študentov I.A

učivo dejepisu a doplnkové materiály pre študentov II.A


Skip miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

(No news has been posted yet)