MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota).
    Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Dobročinná zbierka / Jótékonysági gyűjtés

V  septembri ste mohli stretnúť  našich žiakov - dobrovoľníkov v uliciach mesta Hurbanovo v rámci zbierky na podporu  slabozrakých a nevidiacich - Biela pastelka a  v dňoch 2. a 3. októbra v rámci zbierky na podporu duševného zdravia - Deň nezábudiek. Ďakujeme našim dobrovoľníkom, a ich rodičom ďakujeme, že dali súhlas k tomu, aby sa ich dieťa stalo na 1 deň dobrovoľníkom. / Köszönjük önkénteseinknek - iskolánk tanulóinak, hogy jelentkeztek szeptember 21-én a Fehér ceruza országos utcai gyűjtésbe a gyengénlátók és a vakok támogatására és október 2-án és 3-án a  Kék nefelejcs gyüjtésbe városunk utcáiban, a lelki betegek támogatására. Köszönjük  szüleiknek, hogy ezt a diákjainknak jóváhagyták.
Szeptember 21-én került sor a Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Szeptember 21-én került sor a Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez.(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez.(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamaraKék nefelejcs gyüjtésbe városunk utcáiban 2019. október 2. és 3.-án, és szüleiknek a támogatást, hogy ezt nekik jóváhagyták
Szeptember 21-én került sor a Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)

Dobročinné zbierky / Jótékonysági gyűjtés

V máji sme sa zapojili až do dvoch dobročinných zbierok: Úsmev ako dar - pre deti v detských domovoch  a Modrý gombík:Unicef pre deti v núdzi na Ukrajine / Május hónapjában 2 jótékonyságot szolgálló gyűjtésbe kapcsolódtak be önkéntes  diákjaink : Mosoly mint ajándék és Kék gomb.
Biela pastelka / Fehér ceruza

Naši žiaci dobrovoľníci sa zapojili do zbierky na podporu slabozrakých a nevidiacich. Vyzbierané peniaze sme zaslali Únii slabozrakých a nevidiacich. / Önkénteseink bekapcsolódtak a Fehér ceruza címü gyüjtésbe a gyengénlátók és vakok támogatására.

Hodina deťom - zbierka / Gyüjtés

10 žiakov dobrovoľníkov  sa zapojilo do zbierky Hodina deťom v uliciach hurbanova. Spolu sme vyzbierali a odoslali na konto zbierky 146 Euro. Vďaka všetkým dobrovoľníkom aj tým, ktorí prispeli.
10 tanulónk - önkénteseink bekapcsolódtak az otthonban élő gyermekek támogatássára való gyüjtésbe. Köszönet mindenkinek, aki hozzájarult és adományozott. 146 Eurót sikerült begyüjteni.

Dobrovoľnícke humanitárne aktivity/önkéntesek akcióban
Hodina deťom - dobročinná zbierka/jótékony gyűjtés

Dňa 11.11.2016 sa 10 našich žiakov dobrovoľníkov zapojí do celonárodnej zbierky Hodina deťom.
10 önkéntes tanulónk bekapcsolódik a családon kívül éllő gyermekek támogotására szervezett gyűjtésbe.

Deň narcisov / Nárciszok napja

Ako aj po minulé roky, dnes ste mohli stretnúť v uliciach Hurbanova žiakov našej školy, ktorí v spolupráci s Červeným krížom ako dobrovoľníci sa zapojili do zbierky na podporu liečby rakoviny.
Ezen a napon a rákos betegek gyógyítására gyüjtöttek önkéteseink Ógyallán.

Hodina deťom - uličnica / 1 óra a gyermekeknek

Aj žiaci našej školy sa stali súčasťou Hodiny deťom. 8 dobrovoľníkov sa zapojilo do celonárodnej verejnej zbierky v uliciach Hurbanova. Počasie neprialo, je cítiť ekonomickú krízu, ľudia sú opatrní pri prispievaní do zbierky. V porovnaní s minulým rokom sa nám podarilo, žiaľ, vyzbierať menej peňazí - 86,55 Eur.Ale aj more sa skladá z kvapiek a naše nadšenie podporiť dobrú vec tým nekleslo.

Az 1 óra a gyermekeknek jótékony adakozás az árva,  gyermekotthonban lakó gyerekek részére. A mi önkéntes tanulóink is bekapcsolódtak a nemzeti gyüjtésbe. Igaz, nem sikerült sok pénz gyüjteni az ógyallai lakosoktól - 86,55 Eurót, de lelkesedésünk a jövőbe nézve  ennek ellenére nem csüggedt.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt