MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka / Ünnepélyes tanévnyitó

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme vám, že tradičné hromadné slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 v Kultúrnom dome z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení sa neuskutoční. Začíname hneď triednickými hodinami od 09:00 hod. Zraz žiakov je o 8:30 hod. vonku v priestoroch pred školou, v parku, a kultúrnym domom podľa tried. Rodičia majú zákaz vstupu do budovy školy. Ďalej vás upozorňujeme, žiak pri prvom nástupe do školy predkladá čestné prehlásenie (podpisuje zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivá sú zverejnené na webstránke školy. Školský internát otvárame 01.09.2020 od 16:00 hod. Rodičia taktiež majú zákaz vstupu do budovy školského internátu. Rodičia ubytovaných žiakov 1. ročníka dostanú krátke informácie od vedúceho vychovávateľa v areáli ŠI (v exteriéri) cca od 18:00 hod. Tešíme sa na vás! Vedenie školy

Tisztelt szülők, kedves diákok! Ezennel értesítjük Önöket, hogy a hagyományos ünnepélyes tanévnyitó a kultúrházban a járványügyi biztonsági előírások értelmében elmarad. A 2020/2021-es iskolaév 09:00 órakor osztályfőnöki órákkal kezdődik. Gyülekezés 8:30-kor az iskola előtti téren, parkban ill. a kultúrház előtt osztályonként. A szülőknek tilos a belépés az iskola épületébe! Továbbá figyelmeztetjük Önöket, hogy a diák becsületbeli nyilatkozatot (törvényes képviselő által aláírott) nyújt be az iskolába való első blépésekor, vagy az azt követő három napnál hosszabb hiányzás után, hogy a tanuló fertőző betegség tüneteitől mentes, és nem karanténköteles. Nyomtatványok az iskola honlapján találhatóak. A kollégiumot 2020.09.01-én 16:00 –órakor nyitjuk. A szülőknek szintén tilos a belépés a kollégium épületébe. Az elsősök szülei rövid tájékoztatót kapnak a kollégiumvezetőtől a kollégium előtti kültéren cca 18:00 órakor. Tisztelettel, az iskola vezetősége 584dec3077221e47fd854a1411c008c1_XL.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt