MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu     • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
  Tel: 0915-720-646 • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským. • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Informácie o otvorení nového školského roka 2020/2021 - Információk a tanévnyitóról

Publikované: | Kategória:

Vážení rodičia, milí žiaci, týmto vám poskytujeme aktuálne informácie ohľadom začatia nového školského roka 2020/21 počas pandémie COVID-19

Dokumenty na stiahnutie:

Zákonný zástupca

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie ( viď nižšie ) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď nižšie ).
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, prebieha riadne vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu podľa platných opatrení ÚVZ.
 • Školský rok začína 2.9.2020, zraz žiakov je o 8:30 hod. vonku v priestoroch pred školou, v parku, a kultúrnym domom podľa tried.
 • Žiaci prichádzajú do ŠI dňa 1.9.2020, internát je otvorený od 16.00 hod.
 • Rodičia ubytovaných žiakov 1. ročníka dostanú krátke informácie od vedúceho vychovávateľa v areáli ŠI (v exteriéri) cca od 18:00 hod.
 • Rodičia majú zákaz vstupovať do budovy školy a školského internátu.

Opatrenia školy Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – Rúško - Odstup - Ruky.

Infografika 2.jpg Infografika 3.jpg

A törvényes képviselő

Letölthető dokumentumok:

felelős a higiéniai és járványügyi intézkedések betartásáért a tanuló megérkezésekor a középiskolába és távozásakor a középiskolából (szájmaszk viselése, távolság betartása, kézfertőtlenítés).

 • Gondoskodik napi két szájmaszkról gyermeke számára (egy tartalékról, amelyet magánál kell tartania szükség esetére) és eldobható papírzsebkendőről.
 • Betartja az igazgatóúrnak a középiskola működésének feltételeit szabályozó 2020—2021-es tanévre vonatkozó utasításait.
 • Becsületbeli nyilatkozatot nyújt be (nézd lejjebb) a tanuló első iskolába lépésekor, vagy az azt követő három napnál hosszabb hiányzása után írásban arról, hogy a tanuló fertőző betegség tüneteitől mentes, és nem karanténköteles.
 • Ha gyermekénél fölmerül vagy megerősítést nyer a COVID-19 megbetegedés gyanúja, haladéktalanul tájékoztatja erről az illetékes tanárt és az iskolaigazgatót. Ugyancsak a törvényes képviselő kötelessége haladéktalanul bejelentést tenni az orvos vagy a regionális higiénikus által gyermekének előírt karanténról. Az ilyen esetben a tanuló iskolalátogatása szünetel. A nagykorú tanuló a felsorolt kötelességeket maga teljesíti. Az internátusban lakó tanulók esetében a felsorolt kötelességeket az okvetlenül szükséges időre az internátus teljesíti, éspedig a nagykorú internátusi tanulók esetében is.

Az oktatási folyamat szervezése

 • Az oktatási folyamat változatlan formában zajlik. Az iskolai oktatási program szerinti rendes tanítás folyik a hatályos intézkedések szerint.
 • A tanév 2020. IX. 2-án kezdődik. Gyülekező az iskola és a kultúrház előtti téren, osztályonként 8:30 -kor.
 • A bentlakók számára a kollégium 2020. IX. 1-jén 16:00 órától lesz nyitva.
 • Az elsősök szülei rövid tájékoztatót kapnak a kollégiumvezetőtől a kollégium előtti kültéren cca 18:00 órakor.
 • A szülőknek tilos a belépés az iskola és a kollégium épületébe.

Iskolai rendelkezések A rendelkezések a Közegészségügyi Hivatal által megvalósítani javasolt Szájmaszk – Távolság – Kezek elvhez igazodnak. A tanulók kötelesek mindezt betartani.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt