MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Európsky deň jazykov / A Nyelvek Európai Napja

Publikované:

Dňa 26. septembra 2021 sme sa aj my s našimi žiakmi na hodine anglického jazyka zapojili do celoeurópskej iniciatívy „ Európsky deň jazykov“, ktorý sa oslavuje každoročne už od roku 2001. So žiakmi sme sa rozprávali o rôznych jazykoch, ktoré odrážajú rozmanitosť kultúr a tradícií. Spolu sme objavili veľa podrobností a rôznorodostí medzi jazykmi. V rozhovore sa žiaci vyjadrili a vyzdvihli dôležitosť štúdia jazykov. Je potrebné rozvíjať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a tým prispieť rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia.

Szeptember 26- án angolórán mi is bekapcsolódtunk diákjainkkal a „Nyelvek Európai Napja” elnevezésű európai kezdeményezésbe, amelyet 2001 óta minden évben megünnepelnek. A nyelvekről beszélgettünk, melyek tükrözik az egyes kultúrák és hagyományok sokféleségét. Közösen fedeztük fel a nyelvek sokszínűségét és a köztük lévő számos különbséget. A beszélgetés során a diákok is kifejthették véleményüket és kiemelték a nyelvtanulás fontosságát. Szükség van arra, hogy más nyelveket és kultúrákat ismerjünk meg, mert ezzel hozzájárulhatunk a többnyelvűséghez és az interkulturális megértés fejlődéséhez.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt