Denné štúdium STAVITEĽSTVO

Naša škola ponúka dievčatám aj chlapcom, úspešným absolventom ZŠ, štvorročné denné štúdium v odbore 3650M staviteľstvo, ktoré končí maturitnou skúškou. V každom školskom roku otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
Výhodou integrovaného odboru STAVITEĽSTVO je pre žiaka možnosť výberu veľkého množstva voliteľných predmetov najmä v 3. a 4. ročníku, vďaka ktorým sa hlbšie špecializuje na určité odvetvie stavebníctva.
Absolventi školy získajú schopnosti projektovať a pracovať na počítači, vymeriavať objekty geodetickými prístrojmi, zdokonalia sa v marketingu, v účtovníctve, v cudzích jazykoch (nemecký, anglický). Sú pripravení na výkon technicko-hospodárskych funkcií v stavebníctve alebo iných odvetviach hospodárstva, na úsekoch obchodných, servisných a ekonomických.

Môžu sa uplatniť ako
  • stavbyvedúci, projektanti a rozpočtári stavieb, technici prípravy a realizácie investícií a inžinieringu, prevádzkoví dispečeri,
  • stavební technici, odborníci na rekonštrukciu stavieb a na ochranu a obnovu stavebných historických pamiatok, stavební technológovia,
  • odborníci na vodné hospodárstvo a vodné stavby, na budovanie hydroekologických stavieb, protipovodňovej ochrany,
  • technicko-hospodárski odborníci do špecializovanej verejnej správy a obchodu, do úradov životného prostredia,
  • majstri odborného výcviku v strednom odbornom školstve.
  • sú pripravení pokračovať v štúdiu na technických univerzitách.Každoročne cca 60% našich absolventov pokračuje v štúdiu, v počte nezamestnaných absolventov máme nižší priemer než je krajský).

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 989
Stacks Image 991
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 5151
Stacks Image 3320
Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail