Pomaturitné kvalifikačné štúdium ASTRONÓMIA

Ako jediná stredná odborná škola na Slovensku, v spolupráci so Slovenským ústredím amatérskej astronómie v Hurbanove, poskytujeme záujemcom pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore astronómia s vyučovacím jazykom slovenským:

  • štúdium je dvojročné a prebieha mesačne formou trojdňových víkendových konzultačných sústredení,
  • má kvalifikačný charakter – absolvent získa spôsobilosť pracovať v osvetových strediskách, ústrediach amatérskej astronómie a v inštitúciách, ktorých cieľom je šíriť poznatky z astronómie.

Podmienkou prijatia na štúdium je už raz úspešne vykonaná maturitná skúška na ľubovoľnej strednej škole a záujem o astronómiu a príbuzné odbory.
Jednotlivé ročníky ukončia študenti ročníkovými skúškami a na konci druhého ročníka konajú aj praktickú a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky .
ŠŠtúdium otvárame kažždý druhý rok. V šškolskom roku 2015/16 sme začali užž 23. cyklus šštúdia.
Ďalší cyklus sa otvára v školskom roku 2017/2018.
SUH Hurbanovo

Budova starej hvezdárne

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 989
Stacks Image 991
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 5151
Stacks Image 3320
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail