Predstavujeme vám našu školu

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami.
Počtom cca 200 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje naša škola malú školu rodinného typu, ktorá realizuje projekt na podporu zdravia. Ku škole patrí moderná telocvičňa, komfortne vybavený školský internát a školská jedáleň. Výučba žiakov sa uskutočňuje v klasických aj v odborných učebniach, v moderne vybavených rysovniach, v telocvični s posilňovňou. V každej učebni sa nachádza dataprojektor a každá učebňa má prístup k vysokorýchlostnému internetu. Päť odborných učební, ktoré sú napojené na vnútornú školskú sieť, je vybavených modernými informačno-technologickými prostriedkami.

Medzi priority vzdelávania patrí odborné vzdelávanie a výchova stredných technických kádrov pre stavebníctvo, výučba grafických informačných systémov a cudzích jazykov.

Na výchove a vzdelávaní žiakov sa podieľa plne kvalifikovaný a skúsený pedagogický zbor, vychovávatelia a kvalitný tím ostatných školských zamestnancov pod úspešným vedením kvalifikovaného manažmentu školy s dlhoročnými skúsenosťami.
Stacks Image 1022
Učiteľský zbor tvoria inovatívni učitelia, ktorí sa ďalej vzdelávajú a podieľajú sa na premene tradičnej školy na modernú.
Výučba sa uskutočňuje nielen na klasických vyučovacích hodinách, ale aj mimo školy, škola spolupracuje s univerzitami, stavebnými firmami, neštátnymi vzdelávacími inštitúciami, kultúrnymi inštitúciami, družobnými školami doma i v zahraničí, realizuje učiteľské aj žiacke konferencie, domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, výmenné pobyty žiakov, odborné súťaže.

Ponuka mimoškolských aktivít je v rámci krúžkovej činnosti bohatá a rôznorodá. Od športových a odborných krúžkov až po študentský časopis, či rôzne kultúrne podujatia a súťaže.

Dochádzajúci žiaci majú možnosť ubytovať sa v novom školskom internáte so zabezpečením celodenného stravovania v moderne vybavenej školskej kuchyni a jedálni.

Na závažných rozhodnutiach o chode a smerovaní školy participujú okrem pedagogických zamestnancov a Rady školy, aj rodičia prostredníctvom Rady rodičov a žiaci prostredníctvom Žiackej školskej rady.
Škola udržuje dlhoročné družobné styky so stavebnými priemyslovkami v Lučenci, Nitre, Trnave, Trenčíne. Zo zahraničných škôl sú to: Stavebná priemyslovka Józsefa Hilda v Győri a Stavebná priemyslovka Ybl Miklósa v Budapešti. Školský internát spolupracuje s internátmi v maďarskom Szőnyi a Szentesi.
Skupina žiakov školy sa každoročne zúčastňuje medzinárodných mládežníckych aktivít v Bergen-Belsene v Nemecku.

Škola sa medzi prvými zapojila do projektu Infovek a stala sa tak jedným z prvých regionálnych školiacich stredísk na Slovensku s nepretržitým prístupom k internetu. V rokoch 2001 až 2008 bolo v našom Školiacom stredisku pre informatiku a pre ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl vyškolených niekoľko sto učiteľov. Realizáciou projektov Otvorená škola a Digitálni štúrovci sa naša škola stala ostrovčekom vzdelávania v informačno-komunikačných technológiách aj pre širokú verejnosť - od malých školákov, cez rómske deti a deti z Krízového centra SOS až po dôchodcov. Od roku 2009 pracuje na škole Klub moderných učiteľov podporovaný Microsoftom - Partneri vo vzdelávaní, ktorý je otvorený pre všetkých učiteľov regiónu, a ktorý pravidelne organizuje odbornú pedagogickú konferenciu Učíme pre život.
Naša škola v súčasnosti realizuje projekt ESF premena tradičnej školy na modernú s názvom "Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce".

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 961
Stacks Image 963
Stacks Image 965
Stacks Image 967
Stacks Image 969
Stacks Image 5159
STAVITEĽ n.o.
Nezisková organizácia STAVITEĽ n.o. ďakuje všetkým doterajším aj budúcim darcom 2% (3%) dane, ktorou podporujú jej verejno-prospešnú činnosť!
Stacks Image 979
Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Ako postupovať?
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail