MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Učíme mimo školy - v Oxforde/ Iskolán kívül oktatunk - Oxfordban

V posledný júnový týždeň absolvovali záujemci, žiaci našej školy, 1. ročník cestovateľského vzdelávania v Oxforde spojeného s výučbou anglického jazyka. Už teraz sa tešíme, že vznikne nová tradícia :-) Žiaci 1. a 2. ročníka videli mnoho nádherných miest ako napríklad malebné dedinky oblasti Cotswolds, Stonehenge, Startford upon Avon, rímske kúpele v Bath, univerzitné kolégium Christ Church College a jeho slávnu jedáleň použitú vo filmoch o Harrym Potterovi. Počas  týždňa absolvovali  žiaci výučbu  anglického jazyka pod vedením britských lektorov  a každý účastník získal certifikát. / 2019. június utolsó hetét tanulóink része Oxfordban töltötte,  tanulmányi kiránduláson, angol nyelvórákon vettek részt. Szeretnénk , ha ez tradícióvá válna :-)
Šíria dobré meno školy / Iskolánk jó hírnevét terjesztik

Bekerültünk az SZTV magyar adásába Köszönjük a Vekker műhelynek a lehetőséget, hogy ott lehettünk (5 perces összefoglaló tanulóink nyilatkozataival) és elsőseinknek, hogy méltóképpen képviselték iskolánkat.

Učíme mimo školy / Iskolánkívüli oktatás

Projektové vyučovanie mimo školy pre I.B a C s VJM: Objav architektonické pamiatky Bratislavy / Czuczor tanárnő és az I.B+C  osztály tanulói.  Az iskolánkívüli projektoktatás feladata: Fedezd fel Pozsony építészeti emlékmüveit.

Projekt Vekker - učíme mimo školy / Iskolán kívüli oktatás - Vekker műhelyDňa 6.3.2019 sa  naši prváci s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili v Bratislave v dome "Mladé srdcia-Ifjú szívek" výchovnej  aktivity formou dramatizácie z dielne Vekker   na tému  vplyvu  tradícií na rozhodovanie mladých ľudí. Po tejto výchovnej aktivite mali v rámci projektovej úlohy z odborných predmetov  (staviteľstvo, stavebné materiály, odborné kreslenie) vyhľadať a zadokumentovať významné historické budovy a miesta centra Bratislavy, pripraviť o tom krátku prezentáciu v PPT.

2019. március 6.-án a magyar ajkú elsőseink Pozsnyban, az Ifjú szívek házában, a Vekker műhely által  megvalósítot  táncházi nevelési aktivitáson vettek részt Megtart, nem enged címmel. A tánc és a színház nyelvén gondolkodtak el a résztvevő diákok  és az előadók, hogy a családi hagyományok miként befolyásolják egyéni döntéseiket, s így végső soron életük menetét. A nevelési aktivitás után a diákok szaktantárgyi projektfeladatokat teljesítettek. Pozsonyváros központjában feltérképezték a nevezetes épületeket és munkájuk eredményét prezentálják majd a tanítási órákon.

Učíme mimo školy - výstavba mostu na Dunaji / Iskolánkívüli oktatás - a Dunán épülő új híd

Dňa 26.9.2018 so žiakmi IV.B triedy a dňa  8.10.2018 so žiakmi III.B triedy sme sa zúčastnili odbornej exkurzie na výstavbe nového mosta na Dunaji medzi pohraničnými mestami Komárno a Komárom. Cieľom tejto exkurzie bolo rozšírenie odborných vedomostí žiakov v rámci výučby praktických odborných predmetov.  V budúcnosti  plánujeme aj ďalšie exkurzie, v neskorších fázach výstavby mosta.
2018.9.26-án a IV.B, 2018.10.8-án pedig a III.B. osztályokkal a szaktantárgyak gyakorlati oktatásának  keretén belül megnéztük a Dunán épülő új híd építését.  Ezzel a szakmai exkurzióval is igyekszünk bővíteni tanulóink szakmai tudását. Terveinkben szerepel a híd  későbbi építési fázisainak megtekintése. Ing.Andrea Bojnáková, Ing.Pinke Zoltán


Učíme mimo školy fyziku / Iskolánkívüli oktatás - fizika

Učíme mimo školy. Dňa 9.10.2018 sa žiaci II. a III.A triedy  zúčastnili v meste Piešťany zážitkového vyučovania Mgr. Michala Figuru  pod názvom: Kúzelná fyzika.  Cieľom podujatia  bola popularizácia fyziky medzi žiakmi experimentami, s ktorými sa žiaci bežne  v rámci výučby predmetu nestretnú.  / A II. és III.A osztály tanulói iskloánkívüli oktatásban vettek részt Pöstyénben : Varázslatos fizika címmel. A foglalkozás célja a fizika népszerüsítése volt.

Bola raz jedna trieda....Učíme mimo školy

Žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským sa zúčastnili divadelného predstavenia v divadle A.Bagara v Nitre - Bola raz jedna trieda......

Jesenná odborná exkurzia/őszi szakmai kirándulás

Dňa 15.10. 2013 sa všetky triedy zúčastnia 1 dňovej odbornej exkurzie, ktorá bude podnetom k ďalšej práci a spracovaniu nových vedomostí a zručností počas vzdelávacieho procesu.
2013. október 15-én iskolánk tanulói szakmai kiránduláson vesznek részt. Az új ismereteket majd a padokban dolgozzák fel.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt