MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Učíme inak - stavebné materiály / Másként oktatunk - anyagtan

Žiaci prvého ročníka absolvovali cvičenia z predmetu stavebné materiály naraz blokovou formou. Súčasťou výučby boli praktické merania na kvalitných prístrojoch, ktoré škola zakúpila z financií projektu z EU fondov pred 3 rokmi, kedy sme zriadili odbornú učebňu v "C" pavilóne. Súčasťou bloku bola  aj odborná exkurzia do betonárky.
Első tanulóink
Fodor Katalin  mérnök vezetése alatt öszpontosítás formájában Anyagtanból laboratóriumi gyakorlatot végeztek,  amely szakkirándulással végződött egy komáromi betongyártónál.
Učíme pre prax / A szakmára való oktatás

Novou formou výučby - blokovou formou absolvovali naši prváci 33 hodín praktických cvičení z predmetu stavebné materiály pod odborným vedením pani Ing. Katalin Fodor a  ďalších kolegov učiteľov - inžinierov. Súčasťou  blokovej výučby bola aj odborná exkurzia do betonárky v Komárne.Učíme inak / Másként oktatunk

Učíme inak - globálne problémy sveta. Ďakujeme pani Mgr. Miriam Jarošovej PhD za veľmi zaujímavú a "burcujúcu" prednášku na tému Klimatické zmeny a ich dopad na naše územie a obyvateľstvo. Máme sa nad čím zamýšľať ako sa správať ekologicky a ohľaduplne k životnému prostrediu...
Učíme inak / Másként oktatunk

Žiaci I.A a II.A triedy absolvovali interaktívnu vzdelávaciu divadelnú hru: Dobré miesto pre život -projekt  Build Solid Ground - financoavný EÚ , realizovaný od októbra 2017 do októbra 2020 na tému udržateľného bývania v rámci globálneho vzdelávania. Ďakujeme účinkujúcim, p. režisérke a najmä p. produkčnej -  Gabriele Lysičanovej., divadlu BSG.

Build Solid Ground/Budujme udržateľné sídla
Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v priadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená.  Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.
Milióny ľudí na svete žijú v strachu, že prídu o svoje domovy. Ich práva na nehnuteľnosti totiž nie sú zdokumentované a tak im neustále hrozí, že stratia strechu nad hlavou.
Extrémna chudoba viac ohrozuje ženy ako mužov a ženy sú tiež tie, ktoré majú väčšie problémy s bývaním. Odstránenie rozdielov medzi pohlaviami – aj pokiaľ ide o práva na pôdu – sú rozhodujúce v boji za odstránenie extrémnej chudoby.
SCKR spolu s partnermi preto realizuje tento projekt, ktorý reaguje na potrebu vzdelávať Európanov o rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie.

Učíme inak - dejepisná exkurzia / Másként oktatunk - történelmi exkurzió

Dňa 16.04.2019 sme navštívili so žiakmi I.A a II.A triedy v rámci dejepisnej exkurzie rímske mesto Carnuntum v Rakúsku. Objavili sme antické poklady a tajomstvá v troch historických lokalitách Carnunta: Rímska mestská štvrť, amfiteáter vojenského mesta a Museum Carnuntinum.


Učíme inak - poklona majstrom/ Másként oktatunk - tiszteletünk a mestereknek

Žlutický kanciónál - jeho kópia z roku 2018 je nádherné majstrovské dielo. Zoznámili sme sa s procesom vyhotovenia kópie podľa originálu a mohli sme sa toho úžasného diela aj dotknúť a zalistovať v ňom.  Naša úcta ručnej práci a zručnosti  remeselníkov!

!

Učíme inak - staviteľstvo / Másként oktatunk - építészet

Netradičná hodina pozemného staviteľstva s Ing. Arch. Smidt Tamásom vo výstavnej sieni galérie A. Fesztyho  v Hurbanove, 9.04.2019.
Másként oktatunk. Rendhagyó tanítási óra Smidt Tamás építésszel 2019.IV.9.-én, az Ógyallai Feszty Galéria kiallítóteremében.
Učíme inak / Másként oktatunk

V priestoroch  galérie Árpáda Fesztyho v Hurbanove bola otvorená  výstava prác Ing. Arch.  Tamása  Smidta, bývalého žiaka našej školy,  na tému Priestor života. Okrem toho, že naši žiaci boli v rámci výučby na prehliadke výstavy, autor uskutočnil pre nich aj odbornú prednášku a workshop./ A Feszty Galériában került sor  az iskolánkban 1993-ban érettségizett építész, Smidt Tamás Élet-tér című kiállítására. Azonkívül, hogy diákjaink megtekintették a kiállítást, a  kiállító építész  szakmai előadást is tartott nekik.Učíme inak - finančná gramotnosť / Másként oktatunk - pénzügyi ismeretek

Dňa 7.03. 2019 absolvovali žiaci 1.-3. ročníka edukačný program na rozvíjanie finančnej gramotnosti pod názvom Svet peňazí.Hudobno-výchovný koncert  bol obohatený zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou či talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Program sa  dotkol aj tém, ako napr.: úver, úrok, bankové a finančné inštitúcie, účet, investovanie, rodinný rozpočet, menové kurzy, dlh a pôžička./

Pozvánka / Meghívó

Pozývame vás  dňa 21.3.2019  o 17:00 hod. do Fesztyho galérie v Hurbanove na otvorenie výstavy nášho bývalého žiaka Tamása Smidta, staviteľa/architekta, majiteľa  projekčnej kancelárie " atelier smidt"  (v našej škole zmaturoval v roku 1993). / Meghívjuk Önöket  Smidt Tamás, építész/architekt , a  " atelier smidt" tervezőiroda tulajdonosa (iskolánk volt diákja -1993-ban tett érettségi vizsgát)
kiállításának megnyitójára 2019.III.21.-én 17:00 órakor a Feszty galériában az Ógyallai Kultúrházban.

V Advente učíme inak / Másként oktatunk adventben

UČÍME INAK – ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE- CHRISTMAS ENGLISH - v dňoch 17. a 18.12.2018 sme vyučovali anglický jazyk trochu inak. Hravou formou – zážitkovým vyučovaním sme spestrili hodiny anglického jazyka. Zahrali sme sa tri hry s vianočnou tematikou: Hádaj kto som; Vianočný dar a Vianočné šarády. Všetky tri hry boli zamerané na rozvoj komunikačných zručností a upevnenie si slovnej zásoby na tému Vianoc.
Učíme inak / Másként oktatunk

Žiaci s VJM absolvovali výchovné umelecké predstavenie , recitál výberu milostných básní z maďarskej literatúry. / A magyar tannyelvű osztályok tanulói a magyar irodalom szerelmes verseiből hallgattak meg szavalatokat színészek előadásában.


Učíme pre život: Očkovanie hrou/ Ojtás játékosan

Učíme pre život. Prečo sa zaočkovať a  prečo nie?
Dňa 31.04.2016  realizoval  Regionálny úrad verejného zdravotníctva s našimi žiakmi  projekt Očkovanie hrou o význame a ohrozeniach očkovania detí a dospelých.

Maratón písania listov 2015

Vlani sme sa ako škola zapojili po prvý krát a  pokračujeme aj v tomto roku vo výchove k humanizmu a  dodržiavaniu ľudských práv v spolupráci s Amnesty International v Bratislave prostredníctvom Maratónu písania listov na hodinách OBN -  Za prepustenie Alberta Woodfoxa, ktorý je väznený 43 rokov na samotke, za ochranu dievčat v Burkine Faso, za ženu v Sýrii  so 6 deťmi, ktorých uniesli vládni agenti a nie sú o nich žiadne správy.
Do tejto aktivity sú zapojení žiaci I.A, II.A, , a III.A triedy. PaedDr. Marta Kluvancová

Nežná revolúcia

Žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským sa zúčastnili výchovného koncertu Nežná revolúcia vo veľkej klubovni ŠI.

Učíme inak OBN

V spolupráci s Políciou Komárno a  Mestskou Políciou Hurbanovo, tiež so Spoločným školským úradom v Dvoroch n/Žitavou sme rozbehli šnúru workshopov k výchove k ľudským právam a k prevencii závislostí pre všetkých žiakov našej školy. Workshopy sa konajú na hodinách OBN pod vedením odborných lektorov: Ing. Grupáčovej z Polície  Komárno a Mgr. Homolovej zo SŠÚ vo Dvoroch n/Z. 
Koordinátor výchovných aktivít: PaedDr. Marta Kluvancová

Učíme inak- školská viewing párty Jump SR/ Másként oktatunk

V rámci  " Učíme inak " predmety OBN a EKO,  aktivity na modernizáciu a inováciu metód a foriem vzdelávania,  sa žiaci II.A a III.A  triedy zapoja dňa 15.10.2014 do on-line videokonferencie Jump Slovensko 2014 - školská viewing party.
Obsah je zameraný na líderstvo, strategický rozvoj, efektívne využívanie médií, partnerstvá so súkromným sektorom ako aj na oblasti posilňujúce osobný rozvoj ľudí.Víziou projektu je silná a pestrá občianska spoločnosť. Projekt pomôže ľuďom a organizáciám zdieľať skúsenosti a príbehy s ostatnými, vzájomne sa prepájať, učiť sa nové veci užitočné pre ich budúcu prácu.  
Koordinátor: PaedDr. Marta Kluvancová
Deň bezpečnej cestnej premávky / A biztonságos közlekedés napja

Učíme inak! 31. marec 2014 patril na našej škole dňu bezpečnej cestnej premávky. Prišiel medzi nás pán lektor  Rácz z Komárna, ktorý sa stretol na  hodine občianskej náuky  so žiakmi I.A  a II.A triedy. Workshop bol venovaný zvýšeniu vedomia žiakov o možnostiach a nevyhnutnosti prevencie vlastnej bezpečnosti v cestnej premávke.

Na náboženstve o misijnej činnosti / A miszionárusi tevékenységről a hittan órán

Dňa 27. marca sa v klubovni internátu uskutočnila prednáška o misijnej činnosti rehoľných sestier Kongregácie Božského Vykupiteľa na Ukrajine a v Kamerune. Podujatia sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí navštevujú predmet náboženskú výchovu. Medzi prednášateľkami sme privítali rehoľné sestry Blanku a Ivetu, ktoré opísali a objasnili význam misijnej činnosti a sestru Simonu, ktorá žiakom predstavila zakladateľku rádu Alžbetu Eppingerovú (1814-1867). Podujatie  zorganizovala Mgr. Zdenka Vráblová, PhD.
V prvej časti prednášky rehoľná sestra Blanka predstavila činnosť Kongregácie Božského Vykupiteľa z uhla pohľadu provincie na Slovensku, ktorej stredisko sa nachádza v Spišskej Novej Vsi. Domy Kongregácie sa nachádzajú po celom Slovensku. Spolu s rehoľnou sestrou Simonkou k nám prišla z Nesvád. Rehoľná sestra Ivetka, ktorá zabezpečovala preklady do maďarského jazyka, k nám prišla z Piliscsaby z Maďarska. Členky rehoľného rádu sa starajú o ťažko chorých v domácnostiach aj v nemocniciach, o nevládnych starých ľudí a o opustené a týrané deti. Rehoľné sestry aktívne pôsobia medzi laikmi. Aj oni sa môžu podieľať na charitatívnej činnosti Kongregácie ako členky Duchovnej rodiny, ktoré pôsobia pri kláštorných komunitách. Okrem toho sa rehoľné sestry venujú pedagogickej činnosti a v rámci pastorizácie uplatňujú rôzne formy práce s mládežou. Od roku 1992 pôsobí ich misia na Ukrajine, kde sa popri záslužnej charitatívnej práci, venujú duchovným aktivitám medzi veriacimi. Od roku 2002 pôsobia dve rehoľné sestry v Kamerune. Predovšetkým šíria osvetu medzi ľuďmi, ktorí sú vytlačení na okraj spoločnosti, starajú o opustené deti, vypomáhajú v školských zariadeniach a pomáhajú pri opatrovaní chorých ľudí.
So životom, myšlienkami a duchovným odkazom zakladateľky Matky Márie Alfonzy – Alžbety Eppingerovej nás oboznámila rehoľná sestra Simonka.
Na konci prednášky žiaci dostali drobné darčeky, plné duchovnej útechy a povzbudenia.    


Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt