MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Multifunkčné ihrisko / Multifunkciós sportpálya

Slávnostné odovzdanie Multifunkčného ihriska / Többfunkciós sportpálya ünnepélyes átadása
/ Veľmi pekne ďakujeme zriaďovateľovi NSK za finančnú podporu a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu. /  Nagyon szépen köszönjük a fenntartónknak, a Nyitra Megyei Önkormányzatnak a támogatását és mindenkinek, aki valamilyen módon segített a sportpálya megépítésében.


Projekt bez hraníc / Határtalanul projekt

Projekt Bez hraníc  pokračoval tentokrát na Slovensku. Navštívili nás naši priatelia zo SOŠ z  maďarského Sopronu (MR), ukázali sme im školu, ako sa učíme, internát, ako bývame a prezentovali sme im naše voľnočasové a mimoškolské aktivity. Ďakujeme za podporu bývalému p. riaditeľovi Kimlemu. // A határtalanul projekt Ógyallán fojtatódott.  A magyarországi  projektpartnerünknek bemutattuk iskolánkat, hogyan és hol tanulunk, kollégiumunkat, hogyan lakunk, és prezentáltuk iskolánkívüli tevékenységeinket.Projekt Bez hraníc / Határtalanul - projekt

Műszaki vívmányok és építészeti hagyományok Sopronban és Felvidéken - Technické vymoženosti  a stavebné pamiatky v okolí Sopronu (MR) a  na Hornej Zemi ( SR)  je názov projektu Bez hraníc, ktorého sa od 19. do 21.04.2019 zúčastnia aj žiaci  II.B a C triedy našej školy na pozvanie maďarského projektového partnera, stavebnej priemyslovky v Soprone s p.uč. Czuczorovou a Horváthovou../ Határtalanul projekt:  Műszaki vívmányok és építészeti hagyományok Sopronban és Felvidéken, 2019.III.19.-21.
A projektben részt vesznek iskolánk II.B és II.C osztályos tanulói.


Projekt Educate Slovakia

V rámci projektu Educate Slovakia sa učíme angličtinu pod vedením zahraničných stážistov/ Hogy ezen a héten angolul az angol lektoroktól tanulhatunk, az Educate Slovakia  projektnek köszönhetjük..Žiacky projekt: Pohár FIFA DUO / Diákprojekt: FIFA kupa DUO

Začína 2. ročník žiackeho projektu pod vedením Ing. Fodorovej v rámci predmetu  ekonomika. Realizátormi projektu  sú žiaci  III.B triedy. Žrebovanie súťažiacich  bude 24.01.2019, vyraďovacie kolá 28.01.2019  a finále sa uskutoční 30.01.2019 aj so slávnostným vyhodnotením výsledkov. // A Fodor tanárnő által  irányított és a III.B osztály által szervezett FIFA kupa DUO selejtező mérkőzései 2019. január 28-án kerülnek megrendezésre, a döntő és a kiértékelés pedig 2019. január 30-án.


Kruh cirkulárnej ekonomiky - projekt / Ekonómia és környezetvédelem

Finišujeme s realizáciou workshopov v rámci projektu obehovej ekonomiky. 14.01.2019 ukončia odborní lektori reťaz tematických  zamestnaní  so žiakmi I.A a I.C triedy. 2019.01.14-én befejezzük az environmentális  projekt egy részét - ezennel minden tanulónk abszolválta a projekt nevelési foglalkozásait.Vlastná tvorba / Saját alkotásunk

Vianočný darček pre všetkých našich milých žiakov : paletové sedenie. Ďakujeme za realizáciu projektu žiakom II.A triedy, pani uč. Peťkovskej a p.uč. Hulkovi , pani zástupkyni Kluvancovej a Karin Klobučníkovej z III.A triedy a jej mamičke, ktorá nám ušila obliečky na vankúše a sedáky. // Karácsonyi ajándék a II.osztály tanulóitól. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a projekt sikeres megvalósításában.Kruh cirkulárnej ekonomiky - projekt - ekönómia és környezetvédelem

Žiaci 1. ročníka s VJM absolvovali dňa 6.04.2018 workshop v rámci projektu: Kruh cirkulárnej ekonomiky.ďakujeme pani lektorkám za výbornú atmosféru, obsah a aktivity vzdelávania.
Első osztályos tanulóink ma égésznapos workshopon vettek részt. A téma: környezetünk megvédése, az ekonómia cirkulációja.Projekt: Paletové sedenie /Projektmunka

Pracujeme na projekte, 1.A trieda: Paletové sedenie - moderné sedačky na chodby školy. Egy új projekten dolgozunk: modern üllőgarnitúra a suli folyosóira.

E-twinning 2016/17

V školskom roku 2016/17 sa žiaci našej školy Á. Bugár, K. Cserge, D. Czímer, B. Desat, V. Haxer, B. Hozák, I. Kulcsár, G. Németh, A. Pálkovács, M. Szakál, N. Vendégh a C. Vermes z II.B triedy pod vedením Mgr. Zdenky Vráblovej, PhD zapojili na hodinách anglického jazyka do medzinárodného projektu v rámci európskeho elektronického vzdelávacieho portálu eTwinning.

Projekt, ktorej autorkou bola francúzska pani učiteľka Cecile Seffahi z Lycée des Métiers d'Art et de l'image S.E.P.R a ktorého ďalšími účastníkmi boli partnerské stredné školy a gymnáziá: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Poľska, ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ z Turecka, COLEGIUL TEHNIC "LATCU-VODA" z Rumunska, Gimnazija Bjelovar z Chorvátska, Liceo Statale delle Scienze Umane "S. Anguissola" z Talianska a Szinyei Merse Pál Gimnázium z Maďarska, spolu 8 krajín a 124 žiakov, má názov Photo storytelling around Europe a je lokalizovaný na webovej stránke https://twinspace.etwinning.net/20473. Projektová činnosť, ktorá umožňovala vytváranie a nadväzovanie nových priateľstiev, bola zameraná na využívanie nových vzdelávacích softvérových programov, na rozvoj komunikačných schopností a jazykových zručností v anglickom jazyku a predovšetkým na podporu rozvoja tvorivosti našich žiakov.
Ďalší KomPrax projekt odovzdanýAj žiaci II.A triedy Patrik Paál, , Daniel Hrabovszký, Viktória Laczkóová, Karol Rút a Marek Škuliba získali v rámci národného projektu KomPrax  finančnú podporu na uskutočnenie svojich projektov.  Spoločným výsledkom ich čiastkových projektov je zastrešený altánok s krbom, sedením a skalkou v areáli športového ihriska SPŠ stavebnej v Hurbanove. Pri  realizácii projektu ich podporili rodičia, odborníci z praxe, ako aj zamestnanci školy.  Žiaci okrem praktických zručností získali aj nové teoretické vedomosti o tvorení a realizácii projektov.
Gratulujeme a ďakujeme, že svojimi projektmi prispeli k spríjemneniu školských priestorov.


  Prestrihnutie pásky - projekt odovzdaný do užívania


Prvý Kom-Prax projekt ukončený / Az első Kom-Prax megvalósult

Dobrovoľníci z III. A a II.A triedy sa zapojili do Kom-Prax projektu pod záštitou Iuventy Bratislava. Cieľom projektu je naučiť mládež tvoriť projekty, tvoriť rozpočty,vyúčtovanie, realizovať projekt. Počas dvoch víkendov žiaci absolvovali vzdelávanie , ktorého výstupom boli ich prvé projekty. Najlepšie projekty boli schválené na realizáciu a žiaci dostali finančnú podporu 200.-Eur na jeden projekt. Náš prvý školský úspešný projekt : Rekonštrukcia priestorov redakčnej rady školského časopisu ukončila Viktória Hradecsná z III.A triedy, šéfredaktorka školského časopisu Juventus. V rámci projektu obnovila miestnosť redakčnej rady.Na odovzdávaní vynovených priestorov sa zúčastnili aj mladí redaktori z TV Konkolka zo susednej základnej školy. Gratulujeme Viktórii a ďakujeme, že svojim projektom prispela k spríjemneniu školských priestorov.

Az első Kom-Prax projektmunkát Hradcsná Viktória a III.A osztályból valósította meg. Hétvégi képzés után sikeres projektet írt, melyre 200.-Eur nyert . Ebből felújította a Juventusz diákujság szekeztőségének termét. Gratulálunk és köszönjük.

Zvyšovanie úrovne vzdelávania elektronickým testovaním / Elektronikus tesztelés

V spolupráci s NÚCEM-om  pokračujeme v projekte  Zvyšovanie kvality vzdelávania elektronickým testovaním žiakov aj s VJM. Vedomosti a zručnosti žiakov testujeme v oblasti cudzích jazykov,  v matematickej gramotnosti, a v čitateľskej gramotnosti. Žiaci 1. a 2. ročníka vypĺňajú postojové dotazníky a  spolu s tąriednymi učiteľmi aj dotazníky na zisťovanie klímy v triede.

Tanulóink megmérettetik tudásukat és képességeiket elektronikus teszteléssel matematikából, szövegértő olvasásból és az idegen nyelvekből. Az elsős és a másodikos diákok osztályfőnökkeikkel együtt  kifejthetik nézetüket és áláspontjukat az osztályukban levő légkörhöz.

Ďalší úspešný projekt SPŠ stavebnej v Hurbanove

Ďalším úspešným projektom našej školy je projekt s názvom "Posaďme sa von!". Tento projekt mohol byť realizovaný vďaka programu Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma a vznikol so zámerom dostať žiakov na čerstvý vzduch počas prestávok a voľných chvíľ.
Prostriedkom na dosiahnutie tohoto cieľa je vytvorenie moderného a estetického vonkajšieho sedenia pred budovou školy. Žiaci mali možnosť vypracovať vlastný návrh vonkajšieho sedenia. Porota pozostávajúca z učiteľov a žiakov školy vybrala návrh Adama Lukácsa žiaka IV. A triedy. Na základe jeho návrhu žiaci v spolupráci so zamestnancami školy vyrobili a osadili lavičky pred budovu školy aj s chodníkom vytvoreným z nášľapných kameňov.
Nami vytvorené vonkajšie sedenie je ukážkou kreativity a odbornosti našich žiakov a veríme, že prispeje ku skrášleniu a pozitívnej prezentácii nielen našej školy, ale aj mesta Hurbanovo.

Prípravné práce Skladanie a napĺňanie gabiónov


Ukladanie nášľapných kameňov


"A máme to hotové" - radosť z krásneho nového prostredia


Slávnostné odovzdávanie projektu Naše tanečnice
Mladí lídri v našej škole

Mladí lídri našej školy budú hostiť svojich kolegov z piatich stredných škôl zo Slovenska v rámci projektu Conncting Classrooms. Stretnutie a  aktivity sa uskutočnia  dňa 24.10.2012 v priestoroch školy, školského internátu a hurbanovskej hvezdárne. Koordinátorkou projektu je Ing. Miriam Ághová, na hostí sa tešia Mirka, Peťo, Jani, Geri a Kitti.
Projekt: SME V ŠKOLE – Environmentálna výchova


Od 1.10.2012 sme sa zapojili do projektu SME V ŠKOLE – Environmentálna výchova.
V projekte SME V ŠKOLE pracujú žiaci s pracovnými zošitmi, kde sa zoznamujú s novými poznatkami o vode a ako ju využívať čo najefektívnejšie. Každý pondelok a stredu máme doručený denník SME z ktorého potom na hodinách ekológie čerpáme aktuálne informácie zo zahraničia a zo sveta.
Zodpovedný učiteľ: Ing. Miriam Ághová


Projekt: Ekologická stopa

Od 1.10.2012 začíname s novým inovatívnym edukačným  projektom www.ekostopa.sk - ako vplýva život našej školy na životné prostredie planéty, výpočet pomocou ekokalkulátora. Zodpovedný realizátor projektu: Ing. Hilda Horváthová, zapojení žiaci 1. ročníka.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt