MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Zápis do 1.ročníka sa bude konať dňa 21.5.2019 (utorok) pre triedu s vyuč. jazykom slovenským so začiatkom o 8:30 hod. a pre triedy s vyuč. jazykom maďarským so začiatkom o 10:30 hod. v budove školy (1. poschodie, II.A trieda).
    Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.
    Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/760 2507, 0915 768 923.  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Jazyková olympiáda / Nyelvi olimpiász

Školského kola olympiády z cudzích jazykov - ANJ,NEJ  sa zúčastnilo 25 žiakov/ Az angol és német olimpiász iskolai fordulójában 25 tanulónk vett részt. / Do okresného kola postúpili / a járási fordulóba továbbjutottak: : Ešek G. IV.A - NEJ, Orvošová III.A - ANJ. Blahoželáme :-)Úspešní v okresnom kole O NJ a AJ / Sikeresek a járási fordulóban

V okresnom kole olympiády  v AJ a NJ  reprezentovali našu školu: Ivana Orvošová (II.A) a Gergely Ešek (III.A). Orvošová sa v súťaži najlepších angličtinárov vo svojej kategórii umiestnila v okresnom kole  na 2. mieste, Ešek v nemeckom jazyku na I. mieste. Ešek Gergely postúpil do krajského  kola olympiády. A nyelvi olimpiász járási fordulójában sikeresek voltak: Ivana Orvošová (II.A) angol nyleven - 2. hely, Ešek Gergely, német nyelven 1. hely.

Školské kolo olympiády v AJ a NJ / Idegenyelvi olimpiász

V školskom kole dňa 21.11.2017  súťažilo spolu 26 žiakov, z nich 6   NEJ, ostatní v ANJ. Žiaci absolvovali gramatický test, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a zmerali si vedomosti a zručnosti v ústnom prejave. Po vyhodnotení všetkých  častí olympiády, podľa výsledkov  najlepší dvaja žiaci postúpia do okresného kola, ktoré bude v januári na Gymnáziu J.Ľ.Šuleka v Komárne. Za AJ je to Ivana Orvošová z II.A triedy, za NJ sú to Gergely Ešek III.A  a Gergely Bus IV.B

Az iskolai fordulóban 26 tanuló versenyzett: szövegértő olvasásban és meghallgatásban, nyelvtanban és szóbeli megnyilvánulásban. A legjbbak januárban a járási fordulóban képviselik majd iskolánkat: Ivana orvošová II.A - angol nyelv, gergely Ešek III.A és Bus gergely IV.B német nyelv.

Víťaz olimpiády v NJ v okresnom kole/járási forduló - német olimpiász


Blahoželáme 
 Olympiáda v CUJ/ Idegen nyelvi olimpiász

V školskom kole olympiády cudzích jazykov  si pomerali sily naši žiaci v angličtine a v nemčine. Do okresného kola postúpili Eššek Gergely z II.A triedy v nemčine a Redeczky Levente  zo IV.B triedy v angličtine.

Olympiáda v cudzích jazykoch/Idegen nyelvi olimpiász

Olympiády v CUJ sa zúčastnilo 35 žiakov z tried s VJS a VJM. Súťaž v CUJ  sa tradične teší záujmu našich žiakov. Zmerali si sily v niekoľkých zručnostiach: počúvanie s porozumením, ústny prejav a jazykové zručnosti - gramatika. V okresnom kole v Komárne nás bude reprezentovať 1 žiak v AJ a 1 žiak v NJ.

Výsledky okresného kola olympiády CUJ / Az idegennyelvi olimpiász járási fordulójának eredményei

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku reprezentovala našu škola Krisztína Sárközi z III.C triedy v nemeckom jazyku Peter Muržic, IV.A. Obom ďakujeme a blahoželáme je k peknému 2. miestu.

A járási idegennyelvi olimpiászion angol nyelven Sárközi Krisztína, III.C , német nyelven pedig Peter Muržic, IV.A  képviselték iskolánkat. Mindketten a második helyezést érték el. Köszönjük és gratulálunk!

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt