MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Maturita 2019/2019-es érettségi vizsga

V  posledný májový týždeň  maturovali naši štvrtáci, konala sa ústna časť maturitnej skúšky. Úspešným absolventom blahoželáme a tešíme sa na  ich návštevu v škole kedykoľvek v budúcnosti :-) / Az utolsó májusi hét az érettségi vizsga hete volt. A sikeresn abszolvenseinknek gartulálunk és szeretettel várjuk őket vissza baráti látogatásra :-)


EČ a PFIČ MS 2019 / A 2019-es érettségi vizsga extern és belső írasbeli része

V utorok 12.03. 2019 začína externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky pre žiakov 4. ročníka z jazykov a z matematiky a potrvá do 15.03.2019. Žiaci ostatných ročníkov sa učia podľa zmeneného rozvrhu. / Kedden, 2019.III.12.-én kezdődik a negyedikes tanulók számára az éretségi vizsga extern és belső írásbeli része nyelvekből és matematikából, amely 2019.III.15.-ig tart. Ezen a héten az iskolánk többi diákja a megváltoztatot órarend szerint fog tanulni.

Maturitná skúška 2018/Érettségi vizsga 2018

Viac sa dočítate v školskej ročenke.
Több az iskola évkönyvében.


Praktická časť odbornej zložky, apríl 2018. Szakvizsga gyakorlati része.Ústna časť - máj 2018. .Szóbeli vizsga.

Generálna maturitná skúška pre 3. ročník s VJM / Inovált érettségi vizsga szlovák nyelv és szlovák irodalomból

Naši žiaci 3. ročníka s VJM sa zapoja do Generálnej MS zo SJSL, ktorá bude dňa 10.04.2018.
III.B osztályos tanulóink kipróbálják  az inovált érettségi vizsga extern részét szlovák nyelv és szlovák irodalomból 2018.IV.10.-én.

EČ a PFIČ MS 2017/Az érettségi vizsga 2017 extern része

14.03.2017 začína externá časť maturitnej skúšky 2017 predmetom SJL, 15.03. pokračuje v predmetoch CUJ , 16.03. je  matematika ako dobrovoľne voliteľný predmet. Držíme našim štvrtákom palce !

2017.III.14. kezdődik az érettségi vizsga extern része szlovák nyelv és szlovák irodalomból, 15.-én az idegennyelvekből, 16.-án matematikából és 17.-én az anyanyelvből. Szorítunk tanulóinknak !

Maturita 2013 - praktická časť odbornej zložky

MS z PČOZ sa bude konať 16. a 17. apríla.2013. Žrebovanie tém sa uskutoční v učebni I.A triedy od 7:30 hod. Zadelenie maturantov na obhajobu prác a časový harmonogram je zverejnený na vývesnej tabuli na prízemí A pavilónu hlavnej budovy školy.
Školský koordinátor MS

Az érettségi vizsga a szaktantárgyak gyakorlati részéből 2013.április 16.,17. fog megvalósulni. Az érettségi feladatok sorsolása 7:30 kezdődik az I.A tantermében. Az érettségi munkák megvédésének időpontjairól tájékozódhatnak a diákokat az A pavilonban levő faliújságon és az osztályfőnököknél.

Az EV iskolai koordinátora

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt