AKTUALITY

Školské kolo olympiády v AJ a NJ/ Idegenyelvi olimpiász

V školskom kole dňa 21.11.2017  súťažilo spolu 26 žiakov, z nich 6   NEJ, ostatní v ANJ. Žiaci absolvovali gramatický test, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a zmerali si vedomosti a zručnosti v ústnom prejave. Po vyhodnotení všetkých  častí olympiády, podľa výsledkov  najlepší dvaja žiaci postúpia do okresného kola, ktoré bude v
Čítaj ďalej...

Deň študentov/Diáknap

Spoločne oslávime deň študentov dňa 15.11.2017 aj so žiakmi z družobnej školy z Győru a internátov  Szőny a Szentes z Maďarska. Súčasťou dňa bude imatrikulácia žiakov 1. ročníka a kultúrne vystúpenie hostí aj našich ubytovaných žiakov v ŠI v rámci hurbanovskej kultúrnej jesene ubytovaných žiakov v ŠI. A diáknapot a györi  baráti iskolánk és a szönyi és
Čítaj ďalej...

Deň prevencie závislostí / Drogellenes-prevenciós nap

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže 2. ročníka Hurbanovských dní boja proti drogám 17 výtvarnými prácami, z ktorých 3 práce boli ocenené. Súťaž vyhodnotila pani primátorka mesta dňa 14.11.2017, kedy sme na škole organizovali deň prevencie závislostí. Po vecných príhovoroch kompetentných za prevenciu a boj proti drogám si všetci žiaci našej školy pozreli kinofilm:
Čítaj ďalej...

Hodina deťom - zbierka/ gyüjtés

10 žiakov dobrovoľníkov  sa zapojilo do zbierky Hodina deťom v uliciach hurbanova. Spolu sme vyzbierali a odoslali na konto zbierky 146 Euro. Vďaka všetkým dobrovoľníkom aj tým, ktorí prispeli. 10 tanulónk - önkénteseink bekapcsolódtak az otthonban élő gyermekek támogatássára való gyüjtésbe. Köszönet mindenkinek, aki hozzájarult és adományozott. 146 Eurót sikerült
Čítaj ďalej...

Výchova umením v DAB Nitra

So žiakmi s VJS sme sa zúčastnili divadelného predstavenia: Zaľúbený Shakespear v v Nitre dňa 9.11.2017. Veľkolepé prestavenie s vysvetľujúcim sprievodným slovom narátora o živote Shakespeara v Anglicku v časoch, kedy písal svoju dramatickú hru Rómeo a Júlia. Zábavné a pritom nesmierne poučné bolo toto predstavenie.
Čítaj ďalej...

Odborníci z praxe učia u nás/ Gyakorló mérnökök oktatnak iskolánkban

TV JOJ : Postavíme, opravíme, zveľadíme ... pozrite si odborné rady nášho pána učiteľa Ing. Mariána Križana v danej relácii. Super, pán učiteľ :-) https://postavimeopravime.joj.sk/…/2017-09-29-postavime-opr… od 2:09
Čítaj ďalej...

Stavbárom chýbajú pracovníci/Építészhiány van

Najväčší záujem majú o robotnícke profesie (95 %) a majstrov (44 %). Zhruba tretine firiem tiež chýbajú stavbyvedúci (29 %) a iba desatina (12 %) spoločností plánuje navýšiť stavy administratívnych pracovníkov. Veľké stavebné firmy majú záujem o stavbyvedúcich v 71 % prípadov a spoločnostiam v inžinierskom stavebníctve vo väčšej miere (30 %) chýbajú administratívni
Čítaj ďalej...

Spolupráca s NÚCEM v testovaní/ Tanulóink besegíttenek a NÚCEM-nek

Dňa 6.10.2017 nás NÚCEM vybral ako partnerskú školu na spoluprácu pri pilotnom overovaní testovacích nástrojov pre žiakov 1. ročníka. Žiaci absolvovali testové položky v predmetoch : I.A matematika 90 min. a slovenčina 60 min., I.B maďarčina 60 min. a slovenčina 50 min. Ďakujeme žiakom za spoluprácu aj v mene administrátorov NÚCEM-u.
Čítaj ďalej...

Začíname žať úspechy v športe/ Sikereink a sportban

Naši športovci - bežci získali prvé úspechy, a to  v okresnej súťaži v cezpoľnom behu. Na 2. mieste sa umiestnil Dávid Kalmár IV.B, na 3. mieste sa umiestnilo družstvo školy.
Čítaj ďalej...

1. rodičovské zrduženie plenárne aj triedne/1. szülői értekezlet

Očakávame všetkých vážených rodičov na 1. stretnutie rodičov našich žiakov  s triednymi učiteľmi v triedach  dňa 6. októbra 2017 o 15:30 hod.  V internáte s  vychovávateľmi  sa od 14:00 hod. uskutočnia konzultácie, v škole sú možné od 14:30 hod.  Triedni učitelia sa veľmi svedomite pripravili a určite sa dozviete veľa zaujímavých aj prospešných
Čítaj ďalej...
Staršie príspevky

ČO SA DEJE V PK:
AKTUALITY
Archív správ - zvoľte si tému alebo mesiac:
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
AIDS
anglické divadlo
anglický jazyk
ballagás
bál
bezpečná cestná premávka
branný deň
burza SŠ
burza škôl
BVS
Connecting clasrooms
cudzí jazyk
cyrilometodejský deň
červené stužky
dar
deń študentov
deň boja za demokraciu a slobodu
deň otvorených dverí
deň učiteľov
Deň zdravej školy
divadlo
dobročinná zbierka
dobrovoľník
Domáca kresliarska súťaž
Dr.Tomáš Derka
drogová závislosť
Dunaj nás spája
duševné zdravie
e-testovanie
ekológia
ekoprojekt
elektronické testovanie
environmentálna výchova
ESF projekt
építészeti diákkonferencia
fajčenie
finančná gramotnosť
fotosúťaž
hádzaná
hodina deťom
inovatívna
inovácia výučby
interaktívna tabuľa
javítóvizsga
jazyková olympiáda
Kalokagatia
kariérne poradenstvo
kenguru
Klokan
KMU
Kom-Prax
KomPrax
konferencia
kurz
Kurz ochrany života a zdravia
kvalita
majstrovstvá kraja
Maturita
máš talent
medziľudské vzťahy
metodický deň
Mikuláš
misijná činnosť
mladí lídri
Mladí vedci Slovenska o.z.
modernizácia vzdelávania
moderný učiteľ
multikulturálna výchova
Nadácia Orange
najlepšia SŠ
najlepší žiaci
netradičná
nyílt ajtók
občianska náuka
ocenenie
ochrana života
ochrana životného prostredia
odborná exkurzia
odborná prax
odborný deň
olympiáda
olympiáda v cudzích jazykoch
olympijský beh
opravná MS
opravná skúška
opravné skúšky
otvorenie školského roka
Ou Vadis vzdelávanie k vede a technike
PČOZ
pedológia
ples
pochvala
pochvala riaditeľom školy
pomoc
Porjekt
Posaďme sa von
prax
prázdniny
premena tradičnej školy na modernú
prevencia
prevencia AIDS
prevencia závislostí
prezentácia
prijímacie skúšky
projekt
projekt IMA
reforma
roadshow
rodičovské združenie
Sciencia Pro Futuro
sen
SME
SOČ
SOS
SPU Nitra
stojaté a tečúce vody
stolný tenis
STU
szakmai exkurzió
szakmai nap
šikanovanie
šport
štrajk
Tomáš Derka
Týždeň vedy a techniky
uličnica
účelové cvičenie
úpravy tokov
učíme inak
učíme mimo školy
Úsmev ako dar
Veker Mühely
Velux
Velux 2014
vianoce
vianočné korčuľovanie
vodohospodári
výchovné aktivity
výchovný koncert
výchovný workshop
workshop
záujmová činnosť
závislosti
zbierka
zdravá škola
zdravý sexuálny život
zdravý životný štýl
zvyšovanie kvality vzdelávanie


© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail