AKTUALITY

E-twinning 2016/17

V školskom roku 2016/17 sa žiaci našej školy Á. Bugár, K. Cserge, D. Czímer, B. Desat, V. Haxer, B. Hozák, I. Kulcsár, G. Németh, A. Pálkovács, M. Szakál, N. Vendégh a C. Vermes z II.B triedy pod vedením Mgr. Zdenky Vráblovej, PhD zapojili na hodinách anglického jazyka do medzinárodného projektu v rámci európskeho elektronického vzdelávacieho portálu eTwinning. Projekt, ktorej
Čítaj ďalej...

Otvorenia školského roka 2017/18/ Tanévnyitó

Nový školský rok 2017/18 slávnostne otvoril nový pán riaditeľ Mgr. Štefan Tóth. Az új tanévet az új iskolaigazgató Mgr. Štefan Tóth nyitotta meg.
Čítaj ďalej...

Rozdelenie prvákov do tried

1.A 1.B 1.C Meno Priezvisko Meno Priezvisko Meno Priezvisko Boris Banda Mária  Benedek Rebeka  Horváth Adrián Brath Virág Birkus Nóra Horváthová Denis Deminger Cintia Borbélyová Karolína Jurányiová Dominika Domjánová Daniel  Bulucz Nikolett Katonová Dominik Füzék Viktória
Čítaj ďalej...

Otvorenie školského roka /Tanévnyitó

Oznamujeme všetkým žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4.9. 2017 o 8:30 v kultúrnom dome. Zraz žiakov je o 8:00 pred školou, resp. kultúrnym domom. Žiaci prváci budú mať pridelených triednych učiteľov hneď ráno,  ešte  pred slávnostným otvorením školského roka. Počítajte s tým, že si prevezmete učebnice. Az idei ünnepélyes
Čítaj ďalej...

Letné prázdniny+ info/Nyári vakáció+info

Letné školské prázdniny trvajú do konca augusta 2017. Opravné skúšky budú 30.08.2017 od 8:00 v A pavilóne budovy školy.  Nástup do ŠI 3.9. v nedeľu od 15:00, rodičovské združenie rodičov ubytovaných žiakov o 18:00 hod. v internáte. Otvorenie školského roka bude 7.9.2017 v kultúrnom dome.A nyári szünidő 2017. augusztus végéig tart. A javító vizsgák 2017. VIII.30.-án
Čítaj ďalej...

Zmena na pozícii riaditeľa

Ďakujeme pánovi Ing. Ladislavovi Kimlemu za jeho obetavú a plodnú pedagogickú činnosť na poste riaditeľa školy po celých 26 rokov. Želáme dobré zdravie na zaslúženom odpočinku. Pánovi riaditeľovi Mgr. Štefanovi Tóthovi želáme veľa pracovných úspechov na novej pozícii riaditeľa školy. Köszönjük  Kimle László igazgató úr munkáját  és nyugdíjbavonulásának
Čítaj ďalej...

Odborný deň/Szakmai nap

Navštívili nás naši bývalí žiaci s najmodernejším diagnostickým vozidlom na Slovensku. veľa sme sa naučili, ďakujeme Viki Laczkovej aPaťovi Pálovi.
Čítaj ďalej...

Dobrovoľnícke humanitárne aktivity/önkéntesek akcióban

Čítaj ďalej...

Rendhagyó irodalmi óra/netradičná hodina literatúry

Kassa város színházának előadói Arany János verseket adtak elő a rendhagyó irodalmi órán.
Čítaj ďalej...

Velux

Školské kolo odbornej súťaže Velux sa aj v tomto školskom roku tešilo záujmu žiakov. Vďaka Ing. Bachorecovi Františkovi, koordinátorovi súťaže.
Čítaj ďalej...
Staršie príspevky

ČO SA DEJE V PK:
AKTUALITY
Archív správ - zvoľte si tému alebo mesiac:
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
AIDS
anglické divadlo
anglický jazyk
ballagás
bál
bezpečná cestná premávka
branný deň
burza SŠ
burza škôl
BVS
Connecting clasrooms
cudzí jazyk
cyrilometodejský deň
červené stužky
dar
deń študentov
deň boja za demokraciu a slobodu
deň otvorených dverí
deň učiteľov
Deň zdravej školy
divadlo
dobročinná zbierka
dobrovoľník
Domáca kresliarska súťaž
Dr.Tomáš Derka
drogová závislosť
Dunaj nás spája
duševné zdravie
e-testovanie
ekológia
ekoprojekt
elektronické testovanie
environmentálna výchova
ESF projekt
építészeti diákkonferencia
fajčenie
finančná gramotnosť
fotosúťaž
hádzaná
hodina deťom
inovatívna
inovácia výučby
interaktívna tabuľa
javítóvizsga
jazyková olympiáda
Kalokagatia
kariérne poradenstvo
kenguru
Klokan
KMU
Kom-Prax
KomPrax
konferencia
kurz
Kurz ochrany života a zdravia
kvalita
majstrovstvá kraja
Maturita
máš talent
medziľudské vzťahy
metodický deň
Mikuláš
misijná činnosť
mladí lídri
Mladí vedci Slovenska o.z.
modernizácia vzdelávania
moderný učiteľ
multikulturálna výchova
Nadácia Orange
najlepšia SŠ
najlepší žiaci
netradičná
nyílt ajtók
občianska náuka
ocenenie
ochrana života
ochrana životného prostredia
odborná exkurzia
odborná prax
odborný deň
olympiáda
olympiáda v cudzích jazykoch
olympijský beh
opravná MS
opravná skúška
opravné skúšky
otvorenie školského roka
Ou Vadis vzdelávanie k vede a technike
PČOZ
pedológia
ples
pochvala
pochvala riaditeľom školy
pomoc
Porjekt
Posaďme sa von
prax
prázdniny
premena tradičnej školy na modernú
prevencia
prevencia AIDS
prevencia závislostí
prezentácia
prijímacie skúšky
projekt
projekt IMA
reforma
roadshow
rodičovské združenie
Sciencia Pro Futuro
sen
SME
SOČ
SOS
SPU Nitra
stojaté a tečúce vody
stolný tenis
STU
szakmai exkurzió
szakmai nap
šikanovanie
šport
štrajk
Tomáš Derka
Týždeň vedy a techniky
uličnica
účelové cvičenie
úpravy tokov
učíme inak
učíme mimo školy
Úsmev ako dar
Veker Mühely
Velux
Velux 2014
vianoce
vianočné korčuľovanie
vodohospodári
výchovné aktivity
výchovný koncert
výchovný workshop
workshop
záujmová činnosť
závislosti
zbierka
zdravá škola
zdravý sexuálny život
zdravý životný štýl
zvyšovanie kvality vzdelávanie


© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail